Тестови задачи върху Светослав Минков

1. С кой израз може да се завърши изречението? Заглавието на разказа „Дамата с рентгеновите очи" насочва към ... а) духовната извисеност на героинята; б) физическата привлекателност на дамата;

Тестови задачи върху Николай Лилиев и Димчо Дебелянов

1.    Кое е истинското име на автора на стихотворението „Тихият пролетен дъжд"? а)  Николай Попиванов б)  Николай Лилиев в)  Николай Райнов                                            г)  Николай Кънчев

Тестови задачи върху Христо Смирненски

1.    „Зимни вечери" е: а) елегия за страданието и безнадеждността на онеправданите б) балада за обречената красота и нежност в призрачния град в) поетически цикъл за печалната орис на градските несретници г) сатира на несправедливото социално устройство

Правопис на отрицателната частица "не"

Запомнете следните правила: 1.    Частицата НЕ се пише СЛЯТО с думата, ако тя е прилагателно, съществително или наречие и с отрицателната частица се образува ново значение, противоположно на основното

Лексикология - тест

1. Кое от твърденията е вярно? а) Думите имат само едно значение. б) Думите имат само лексикално значение. в) Думите имат лексикално и граматично значение.

Тестови задачи по БЕЛ - за 1 срок

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 - 10.       Търсенето на земя се определя от следните фактори: цената на продукцията, отгледана на нея; плодородието, производителността на земята; нейната отдалеченост от пазара на селскостопанската продукция.

Тестови задачи по БЕЛ - входно ниво

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? а/ носят  б/ пишът  в/ четат  г/ ходят

Тестови задачи за правопис

Оградете правилно написаната дума: 1.        а) безнадежно                            б) безнадеждно 2.        а) безскруполен                          б) безскрупулен

Литературен тест върху творчеството на Н. Й. Вапцаров

НИКОЛА ВАПЦАРОВ - „ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА” Литературен тест – VІІІ клас - /1 група/ 1. В поезията на Вапцаров много произведения са озаглавени като „песен" - „Песен за човека", „Песен на другаря", „Песен на жената" и т. н. В стихотворението „Песен за човека" с какво значение НЕ може да се обвърже думата „песен"?

Тестови задачи върху правопис и пунктуация

1.Къде е допусната правописна грешка:       а/ Отгатвам мислите ти от разстояние.       б/ Колко крехки и беззащитни са малките сърнички!       в/ Априлското възстание бележи връхната точка в борбата за национална независимост.