Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 5 клас /за учебната 2014/2015 г./

Учебната програма за ЗИП по БЕЛ за V клас е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебното съдържание и е съобразена с Учебната програма по БЕЛ за V клас. Задължителноизбираемата подготовка по БЕЛ за 5. клас цели да систематизира работата в часовете. Целта на обучението е да се възприемат текстовете задълбочено, да се придобият умения за четене с разбиране.

Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 6 клас /за учебната 2014/2015 г./

- Разширяване на социокултурната компетентност на учениците в съответствие с изискванията на обществото и потребностите на личността; - Разширяване и задълбочаване на езиковата компетентност на учениците вариантно представяне на езиковите единици с оглед функционирането им в речта; - Разширяване и обогатяване на литературната компетентност на учениците чрез разнообразна самостоятелна работа с текста на художественото произведение;

Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 7 клас /за учебната 2014/2015 г./

Чрез обучението по БЕЛ - ЗИП се цели да се даде възможност на учениците от VII клас да надградят своите цели и умения, придобити в учебните часове по БЕЛ - ЗП, както и да формират комуникативни компетентности за възприемане и създаване на стилистично диференцирани текстове, за да развият в по - висока степен своето емоционално - оценъчно отношение и съответна нагласа за възприемане и създаване на духовни ценности.

Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 8 клас /за учебната 2014/2015 г./

Чрез обучението по ЗИП се цели да се даде възможност на учениците от VIII клас да затвърдят, разширят и задълбочат усвоените знания по български език и литература, като развият умения за самостоятелна познавателна дейност, която да допринесе за нравствено-естетическото усъвършенстване на личността.

Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 10 клас (за учебната 2014/2015 г.)

1.  Да се развият уменията на учениците за наблюдение, анализ и интерпретация на художествен / научен текст. 2.  Да се повиши ефективността на работата в учебните часове по литература, като в центъра на вниманието се постави текстът и фактите в него. 3.  Да се развият уменията за подбор и извличане на съществена информация от текст и използването й за нуждите на анализа и интерпретацията, както и по повод изпълнението на други задачи в обучението по литература.

Учебна програма по български език и литература за 5 клас

Учебна програма по български език и литература за 5 клас - разширена подготовка за новата 2016/2017 учебна година, 1,5 часа годишно

Учебна програма по БЕЛ за 6 клас - разширена подготовка

Учебна програма по БЕЛ за 6 клас - разширена подготовка - 1 час седмично, по новата учебна програма