Годишно разпределение по БЕЛ за 9 клас – 3 часа ЗП

1. Начален преговор. Запознаване с учебното съдържание по БЕЛ. 2. Форми на съществуване на общонародния език. 3. Устно и писмено слово в Античността. Хронология и типология. Жанрове. Особености. Еволюция. 4. Анализ и редактиране на отклонения от книжовните и стиловите норми.

Годишно разпределение по БЕЛ за 9 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с уч. съдържание по БЕЛ, цели и задачи на обучението. 2. Начален преговор. Общонароден език. Книжовен език.  3. Норми на книжовния език. 4. Човешката словесност. Развитие на словесността.