Прости глаголни времена

Образуване на формите на глаголните времена Сегашно време Формите за сегашно време се образуват, като към сегашната (акционна) основа на глагола се прибавят следните окончания:

Съчинение. Видове съчинения

Съчинението е авторски текст, в който пишещият представя собствени мисли, наблюдения, чувства, разсъждения, оценки по повод на някакъв обект. Обектът, по повод на който се създава съчинение,

Морфемен състав на думата

Морфемата е най-малката част от думата, която има значение (лексикално или граматично). Лексикалните морфеми (корен, представка, словообразувателна наставка и

Променливо Я

Я ['а] се запазва, когато едновременно са изпълнени следните условия: – Гласната е в ударена сричка. – Не се намира пред сричка, съдържаща [ж, ч, ш, й].

Подвижно Ъ и Непостоянно Ъ

Подвижно Ъ (ър/ръ, ъл/лъ) Звукът Ъ може да променя мястото си спрямо съгласните Р и Л! В едносричните думи липсва правило стръв, грък, връх, глъч, плъх, плът

Синоними, антоними, омоними, пароними

Синоними – думи, които имат различен звуков състав, но са близки или еднакви по значение. Синонимите почти винаги се отличават един от друг или по своето лексикално

Части на речта - 5 клас

Думите се делят на групи, наречени части на речта, обединени от най-общото в лексикалното си значение, от общи морфологични категории, синтактични функции и словообразувателни типове.

Части на изречението - 5 клас

Изречението е единица на езика, в която думите са йерархично организирани, така че изразяват най-малко едно твърдение. Изречението се отличава със съгласувателни, темпорални, модални и интонационни характеристики.

Лични местоимения

Личните местоимения са основната и най-често употребявана група местоимения. Заместват съществителни имена. Притежават следните граматически признаци: лице , число, род и падеж.

Притежателни местоимения

Притежателните местоимения изразяват отношения на принадлежност. Изменят се по род, лице и число. Могат да се членуват. Формите им зависят от рода и числото както на притежавания предмет, така и на притежателя.