Глагол. Време на глагола

Сложни глаголни времена. Време е граматическа категория, присъща само на глагола. В българския език има девет глаголни времена.  І. Видове глаголни времена според начина на образуване:

Части на речта

Частите на речта са класове от думи, които са обособени въз основа на поне три показателя. Първият е собственото им значение. Например съществителните имена се свързват най-общо с обозначаване на предметност, прилагателните – със свойства, числителните

Местоимения. Видове

Местоименията са особена категория думи, които заместват имена. Според значението си и името, което заместват, се делят на различни видове – лични, притежателни, възвратни, показателни, въпросителни, относителни, неопределителни, отрицателни и обобщителни.

Тест местоимения 6. клас

1.В кое изречение е употребено показа­телно местоимение? А) Върху дивана беше захвърлена ней­ната риза. Б) Хайде да си поръчаме голяма вкус­на пица! В) Имаше толкова много хора на пло­щада. Г) Още малко и ще изляза извън кожа­та си!

Тест местоимения 6. клас 2 вариант

1.В кое изречение показателното местоимение изпълнява служба на подлог? A) Учениците от шести клас са толкова умни! Б) Децата бяха виждали такава жена пред блока. B) Това е новият ми подарък за рождения ден. Г) Без никакво съмнение победителят ще е онзи кон.