Синтаксис - части на речта и части на изречението

Терминът синтаксис е от гръцки произход и означава свързване. Синтаксисът разглежда свързването на думите в словосъчетания и на думите и словосъчетанията в изречение. В лингвистиката има различни дефиниции на изречението: психологическа, логическа, функционална, структурна. Основните признаци на изречението са:    - граматическа оформеност;    - интонационна оформеност;    - смислова оформеност.

​​​​​​​Най-важното за видовете сложни изречения

Най-важното за видовете сложни изречения. Сложно изречение се нарича изречение, което се състои от две или повече прости изречения. За да разпознаем сложното изречение, най-важното е правилно да преброим сказуемите. Затова трябва добре да сме се научили да разпознаваме съставното глаголно сказуемо. В зависимост от връзката между простите изречения в състава на сложното разграничаваме три вида сложни изречения: 1. Сложно съчинено изречение - вид сложно изречение, съставено от две или повече прости изречения, които са

Видове сложни изречения

Изречения, които се състоят от две или повече прости изречения, наричат сложни.

Сложни съставни изречения

Сложно изречение се нарича изречение, което се състои от две или повече прости изречения. За да разпознаем сложното изречение, най-важното е правилно да преброим сказуемите. Затова трябва добре да сме се научили да разпознаваме съставното глаголно сказуемо

Предлози, съюзи, частици и междуметия

Предлозите, съюзите, частиците и междуметията се наричат още несамостойни, служебни, неизменяеми думи. Те нямат своя самостоятелна служба в изречението, а свързват другите.