Тестови задачи върху творчеството на Алеко Константинов и Йордан Йовков

Прочетете текста и изпълнете задачи от 1. до 8. Някой от студентите почнаха да се сещат накъде бие Бай Ганьо и чакаха от минута на минута да си открие картите. Само екзалтираният студент се отнесе съчувствено към думите му и сподели явно неговото възмущение от негостоприемството на чужденците. - Наистина нашите българи са много гостоприемни - потвърди той с най-голяма увереност. - тукашните не искат да те знаят. Киснем тук из кафенетата... Студентът, който каза тия думи, беше много напреднал в цивилизацията, но, кой знае защо, не се ползваше с особена репутация между своите другари: види се,

ДЗИ – БЕЛ 18.06 2008 г.

Отговорите на задачите от 1. до 33. вкл. отбелязвайте в листа за отговори! 1. В кой ред е допусната правописна грешка? А) напредничав, нечуствителен, сватба Б) безпрецедентен, неможещ, гордостта В) угрижен, мокър, опорочавам Г) жребий, охлюв, портфейл 2. В кой от редовете всички думи са написани правилно? А) въстание, възпирам, възсядам Б) подтискам, подтичвам, подтиквам

ДЗИ – 01.09.2008 г.

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) падпъдък, пъстърва, пързалка Б) обосновавам, опрощавам, обогатявам В) свежест, прелест, тежест Г) изсичам, изскачам, изследвам 2. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? А) пустош, пушилка, половер Б) уместен, свестен, користен В) малчалив, страхлив, избухлив Г) безспорен, безспирен, безспокоен

Пробен ДЗИ - БЕЛ

Прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 1. – 6.:

Наистина езикът сближава хората, но и ги разединява. Различните езици полагат  граници между човешките общности. (...)

Думата „варвари”, с която древните гърци наричали надменно чуждите народи, произлиза от неразбираемото за елините бърборене на чужденците. Старите славяни нарекли германците немци, т.е. неми хора, защото не разбирали ломотенето на езика им. Общуването между хората от различни народи се нуждае винаги от превод, за да бьде осъществено. (...)

Тест №1 по БЕЛ - входно ниво

Прочетете текста и отговорете на въпроси от 1. до 5. включително. Думите малцина и неколцина са определени от граматичните ни ръководства като местоимения. Първата дума се отнася за ограничен брой мъже или за мъже и жени, а втората се отнася за няколко души. Така че и двете местоимения имат в семантиката си (смисъла си) представата за хора и няма никаква нужда да се обременява фразата с това допълнително уточнение. А така е станало в коментар по БИ ТИ ВИ за авторали „Зона Спорт”: „Има неколцина хора, които участват ...”.

Тест №2 по БЕЛ - литературен тест

1. Основен герой на предосвобожденската литература е: а) юнакът, който тегло не търпи б) трагедийният герой в) частният човек с неговите лични преживявания 2. Принцип на предосвобожденската литература е: а) да анализира устройството на обществото и мотивите на основните му представител б) да разкрива тайните на човешката личност в) да поставя нравствените проблеми, възникващи пред човека в борбара за свобода

Тест №3 по БЕЛ -езиков тест

РЕЧНИК 1. В кой от редовете има дума с метафорична употреба? а) Най-после цветята цъфнаха. б) Розите цъфнаха през май. в) Лалетата вече прецъфтяха. г) През Х век процъфтява българската книжнина. 2. Кой израз е различен по смисъл от останалите?

Тест №4 по БЕЛ

1.  Посочете вида на грешката в изречението: Аптекарят не можа да расчете рецептата. а/  лексикална      б/  граматична        в/  правописна       г/  пунктуационна 2. В кой ред има правописна грешка? 4. Кое от изреченията е без пунктуационна грешка? а/  Спомням си че когато той дойде изглеждаше някак смутен. б/  Спомням си, че когато той дойде, изглеждаше някак смутен. в/  Спомням си, че, когато той дойде, изглеждаше някак смутен. г/  Спомням си че, когато той дойде изглеждаше някак  смутен.

Тест №5 по БЕЛ - поезията на Ботев

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1 - 4. Да се сравняваме ние с Ботйова, който е от необикновените хора, какъвто България рядко ражда. Онова, което е липсувало в него като на обикновен човек, допълняло се от талант и дарби, преимущества, с които природата се твърде много скъпи. Хората като Ботйова, с неговите идеали и чуваства, не са подсъдими на обикновените за всекиго съдилища. Тях съди епохата и потомството. Между епохата, с която живял и работил той, и епохата днешна сравнение е нежъзможно.

Тест №6 по БЕЛ - Поезията на Иван Вазов

1. Посочете в кои стихосбирки са публикувани следните произведения на Иван Вазов: 2. Коя е най-важната качествена характеристика на езика, отбелязана в началото на стихотворението „Българският език”?  а ) родният език излъчва сила и примамлива красота; б ) родният език е свещен в ) българският език притежава тайнството на съзидание г ) българският език носи паметта на народа