Езиков тест за 6 клас – БАН (Пиши правилно!) 
Максималният брой точки е 20.

 

Прочетете изреченията: За малко да пропусна да ви разкажа за ___________ . Каквото можах за другите, разказах, а себе си пренебрегнах.
1. С кое местоимение трябва да се допълни първото изречение, така че да се запази смисълът на текста?
а) с местоимението „мене си“                               
б) с местоимението „вас“
в) с местоимението „себе си“                                
г) с местоимението „тях“

Прочетете изречението: Моята скромност не ми позволява твърде много да говоря за себе си, гледам повече другите да похваля, а аз да остана в сянка.
2. В коя от думите буквата „я“ означава два звука?
а) в думата „моята“                                                
б) в думата „говоря“
в) в думата „похваля“                                             
г) в думата „сянка“

Прочетете изречението: Зимно време, щом падне снегът над градът и усетя, че ми е студено, ставам свиреп като тигъра от цирка, истински фантом и страшилище за снежния човек.
3. В коя дума от изречението има грешка при употребата на пълен член?
а) в думата „снегът“
б) в думата „градът“
в) в думата „тигъра“
г) в думата „снежния“

Прочетете изречението: Другите врабци се свиват покрай кумините, някой дори се напъхват вътре, да се топлят на пушека, и излизат оттам по-черни от коминочистачи, а аз се расхождам свирепо по покрива и само чакам на хоризонта да се появи снежен човек. 
4. При коя от подчертаните думи в изречението НЕ е допусната правописна грешка?
а) кумините
б) някой
в) по-черни
г) расхождам

Прочетете изречението: Снежният човек, добре въоръжен, стои важно и войнствено, но щом ме зърне, го виждам как целият започва да трепери, втриса го и не само сърцето му, ами целият замръзва от ужас. 
5. В кой ред са изброени само наречия, употребени в изречението?
а) само, важно, му
б) важно, войнствено, добре
в) добре, само, го
г) как, щом, ме

Прочетете изречението: Пък аз само това и чакам – да замръзне от ужас, и като захвана: Фрас!, та му отсичам носа. 
6. В кое от изброените значения е употребен в изречението глаголът „замръзвам“?
 а) За течни и леснотопими вещества – втвърдявам се при изстиване.
 б) За човек, животно, растение – сковавам се от студ и загивам.
 в) Оставам напълно неподвижен като вцепенен от силно преживяване.
 г) За вода и водни разтвори – превръщам се в лед, ставам на лед.

Прочетете изречението: Неговия нос обикновенно е от моркоф, а пък ние, врапчетата, много обичаме морковите прес зимата.
7. В кой ред са изброени всичките пет грешно написани думи в изречението?
 а) обикновенно, моркоф, врапчетата, нос, прес
 б) пък, врапчетата, обичаме, прес, обикновенно
 в) неговия, моркоф, врапчетата, пък, зимата
 г) неговия, обикновенно, моркоф, врапчетата, прес

Прочетете изречението: Моите приятели се крият по дупките, с едно око гледат страшната сеч, а с другото око жумят от страх.
8. Кое НЕ е вярно за една от подчертаните думи?
а) „от“ е предлог
б) „моите“ е съществително име
в) „по“ е предлог
г) „сеч“ е съществително име

Прочетете изречението: Щом видят, че снежният човек е останъл без нос и носът му се търкаля по снега, те надават радостни възгласи и вдигайки невъобразим шум с крилата, дотичват да се гощават с носа.
9. Коя от подчертаните думи е написана грешно?
 а) „останъл“, защото подчертаната буква трябва да е „а“, а не „ъ“
 б) „търкаля“, защото подчертаната буква трябва да е „а“, а не „ъ“
 в) „радостни“, защото се пише без буквата „т“
 г) „невъобразим“, защото подчертаната буква трябва да е „а“, а не „ъ“

Прочетете изреченията: И всички ме поздравяват, У Фу трепери във своята юнашка фланелка, но и той ме поздравява, преди да почне да яде, Пиук ми истананиква песен, а Драги ми господине ме тупа по рамото и все повтаря:
– Бравос, драги ми господине! Бравос! Бравос!
… А аз най-скромно стоя и викам на нашите:
– Яжте, момчета! Докъто сте със мене, гладни няма да ходите!

10. Някои от подчертаните думи са сгрешени. В кой ред се съдържат всички сгрешени думи?
а) поздравяват, със, истананиква, във
б) поздравяват, докъто, във, мене
в) своята, нашите, мене, във
г) във, истананиква, докъто, със

Прочетете изреченията: И оглеждам пак дали не се появява някой снежен човек на хоризонта. А пък той вече се появил, въоръжен до зъби, и ме предизвиква.
11. Какво означава изразът „въоръжен до зъби“?
а) много добре въоръжен
б) леко въоръжен
в) невъоръжен
г) носещ оръжия, които стигат до зъбите му

Прочетете изреченията: Запретвам юнашки ръкавите си, опъвам своите мускули и се втурвам към него. В следващите няколко мига още един снежен човек стои без нос, застинал в ужас.
12. С кои думи могат да бъдат заменени подчертаните думи, така че да се запази смисълът?
а) храбро, хуквам, секунди, замръзнал
б) бързо, затичвам се, дни, изпаднал
в) безстрашно, запътвам се, часа, замръзнал
г) гордо, отправям се, минути, изкривен

Прочетете изречението: Но ето че котаракът пристига със своята прежда, сигурно някоя невидима примка е направил от преждата, та да ме хване в нея.
13. Кое от преобразуваните изречения запазва изцяло смисъла на изходното изречение?
 а) Но ето че котаракът се отдалечава със своята прежда, сигурно някоя невидима примка е изплел от преждата, за да ме хване в нея.
 б) Но ето че котаракът се приближава със своята прежда, сигурно някоя здрава примка е изплел от преждата, та да ме приклещи в нея.
 в) Но ето че котаракът се приближава със своята прежда, вероятно е направил някоя здрава примка от преждата, та да ме приклещи в нея.
 г) Но ето че котаракът идва със своята прежда, вероятно някоя невидима примка е направил от преждата, за да ме хване в нея.

Прочетете изреченията: Туй, котараците, са нещо ужасно. Винаги когато човек иска да ви разкаже за бойните си подвизи, все ще се появи и някой котарак, та да отмести подвизите ви.
14. Едно и също ли е значението на двете местоимения „ви“ в изречението?
 а) Да, защото и двете заместват съществително име.
 б) Не, защото първото „ви“ е лично местоимение, а второто – притежателно.
 в) Да, защото първото местоимение „ви“ замества съществително име, а второто – прилагателно име.
 г) Да, защото и двете са лични местоимения.

Запомнихте ли текста, който прочетохте? Той е откъс от произведението „Ние, врабчетата“ на Йордан Радичков.
15. Как бихте определили откъса от „Ние, врабчетата“: като описание, повествование или разсъждение?
 а) Повествование, защото се разказват последователни действия, които са част от някаква случка.
 б) Описание, защото в текста предимно се описват качествата и външният вид на героите.
 в) Разсъждение, защото текстът е изграден от твърдения и примери, които водят до определен извод или до обобщение.
 г) В текста липсват елементи на повествование, има основно елементи на описание и на разсъждение.

 

Отговори на теста за 6 клас
1-В; 2-А; 3-Б; 4-В; 5-Б; 6-В; 7-Г; 8-Б; 9-А; 10-Г; 11-А; 12-А; 13-Г; 14-Б; 15-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave