Име ............................................................. Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

Контролна работа (изходно ниво)
ЛИТЕРАТУРА – 8 клас

 

1. Посочете реда с принципи, които НЕ са присъщи на Античната епоха:
      A) хармонията и красотата
      Б) редът и симетрията
      B) хаосът и безредието
      Г) простотата и яснотата

2. Кой е създателят на древногръцките митове:
      A) Омир
      Б) Сафо
      B) Софокъл    
      Г) няма име

3. За кой от посочените жанрове е представителна творба Омировата поема „Илиада“:
      A) епическа поема
      Б) лирическа песен
      B) трагедия
      Г) комедия

4. В коя песен е представено сбогуването на Хектор с Андромаха:
      A) в първа песен на „Илиада“
      Б) в шеста песен на „Илиада“
      B) в двадесет и втора песен на Илиада“
      Г) в двадесет и четвърта песен на „Илиада“

5. На кой от посочените принципи е изградена Софокловата трагедия „Антогона“:
      A) на принципа на симетрията между отделните герои
      Б) на принципа на хармонията между отделните герои
      B) на принципа на синхрона между отделните герои
      Г) на принципа на противопоставянето между отделните герои

6. Кой е основният съдържателен елемент в драмата:
      A) конфликтът
      Б) действието
      B) характерът
      Г) катарзисът

7. До кой век продължава Средновековието:
      A) до XIII век (включително)
      Б) до XIV век (включително)
      B) до XV век (включително) 
      Г) до XVI век (включително)

8. Чии земи НЕ включва Православният изток:
      A) днешна България, Сърбия 
      Б) Македония и Албания
      B) Гърция, Румъния    
      Г) части от Русия и Турция.

9. Довършете изречението с верния отговор.
      „Азбучна молитва “ е образец на
      A) битова приказка
      Б) светско лирическо произведение
      B) агиографска проза
      Г) старобългарската декламативна поезия

10. От кое произведение е изречението:
      „Когато го дадоха на учение, той с бистрата си памет преуспяваше в науката повече от всички други ученици, та беше за почуда на всички.“
      A) „Пространно житие на Константин - Кирил Философ“
      Б) „Азбучна молитва“
      B) „За буквите“
      Г) „Декамерон“

11. С имената на кои библейски герои се свързва мотивът за братоубийството:
      A) Адам и Ева
      Б) Мойсей и фараона
      B) Каин и Авел
      Г) Пилат и Симон

12. Коя е обикнатата литературна форма в евангелския разказ:
      A) чудото
      Б) посланието
      B) притчата
      Г) молитвата

13. Коя от изброените светогледни идеи НЕ принадлежи на Ренесанса:
      A) възраждане на античната културна традиция
      Б) организиране на света според божествената воля и разум
      B) поставяне на човека в центъра на света
      Г) уважение към личните качества на индивида

14. Кой е образцовият вариант на Ренесанса:
      A) Испанският ренесанс
      Б) Англйският ренесанс
      B) Френският ренесанс
      Г) Италианският ренесанс

15. Коя от представените основни характеристики на ренесансовата новела НЕ е вярна:
      A) краткост
      Б) неочакван край
      B) обичайно събитие
      Г) малък брой герои

16. Какъв е бил първоначалният замисъл на Сервантес:
      A) Да напише пародия на рицарските романи.
      Б) Да напише история на рицарските романи.
      B) Да напише обзор на рицарските романи.
      Г) Да напише летопис на рицарските романи.

17. Защо Хамлет е един от най-сложните и загадъчни образи в световната литература?
      A) защото е главният герой в трагедията на Шекспир
      Б) защото е престорено луд и се колебае
      B) защото текстът провокира различни представи за него
      Г) защото е меланхолик

18. Свържете имената на авторите и техните произведения със съответния жанр:
      A) полемична апология                                1. Шекспир „Хамлет“
      Б) трагедия                                                    2. Сервантес „Дон Кихот“
      B) новела                                                       3. Черноризец Храбър „За буквите“
      Г) роман                                                         4. Бокачо „Декамерон“

19. Свържете имената на авторите и техните произведения със съответните герои:
      A) Дулсинея                                                   1. Омир „Илиада“
      Б) Лаерт                                                          2. Софокъл „Антигона“
      B) Исмена                                                       3. Шекспир „Хамлет“
      Г) Нестор                                                        4. Сервантес „Дон Кихот“
   

 


Отговори:
1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б; 5-Г; 6-Б; 7-Б; 8-Б; 9-Г; 10-А; 11-В; 12-В; 13-Б; 14-Г; 15-В; 16-А; 17-В; 18-(1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В); 19-(1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave