Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 


КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ОТГОВОР НА НАУЧЕН ВЪПРОС, ОБЯВА И ДЕЛОВА ПОКАНА

 

Прочетете ученическия текст отговор на научен въпрос и изпълнете упражнения 1 – 4.
          Как хората могат да живеят в хармония с природата?
          Природата около нас непрестанно се променя в неблагоприятна насока заради човешката дейност. Много видове растения и животни са изчезнали или са застрашени от изчезване. Човек трябва да се научи да живее в хармония с нея и може да го направи, ако опазва живата и неживата природа.
          Нужно е по-пестеливо да се изразходват онези природни ресурси, които не могат да се възстановяват (минерали, нефт, въглища и др.). Всеки трябва да се старае да не замърсява въздуха, водата и почвата. Строителни дейности да се извършват извън територии, в които има диви животни и редки растителни видове. Ако започне по-интензивно използване на нови източници на енергия (например слънчева), това също ще спомогне за опазване на природата.
          Всички носим голямата отговорност за бъдещето на нашата Земя, защото без природата животът ни е немислим.
                                                                                                          Росен Асенов, 6. клас 

1. Кой от термините е употребен и в трите части на текста?
      A) природа
      Б) хармония
      B) енергия
      Г) Земя

2. Кое твърдение е вярно според текста?
      A) Строителните дейности да се извършват в територии, в които има диви животни и редки растителни видове.
      Б) Човек трябва да се научи да живее в хармония е природата.
      B) Малко видове растения и животни са изчезнали или са застрашени от изчезване.
      Г) Не е опасно да се замърсяват въздухът, водата и почвата. 

3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?
      A) Всички носим отговорност за бъдещето на Земята.
      Б) По-пестеливо трябва да се изразходват природните ресурси, които не се възстановяват.
      B) Ако се използват и други източници на енергия (например слънчева), природата може да се съхрани.
      Г) Природата се променя в благоприятна насока заради човешката дейност.

4. Кой израз НЕ е синоним на подчертания израз в текста?
      A) необходимо е
      Б) потребно е
      B) наложително е
      Г) забранено е

5. Каква информация НЕ трябва да има в текст обява?
      A) За какво е обявата.
      Б) Кой пише обявата.
      B) За кого е обявата.
      Г) Колко хора трябва да се отзоват на обявата.

6. Най-често общуването чрез текст обява е:
      A) неофициално
      Б) с близки хора
      B) писмено и официално
      Г) устно и неофициално

7. Кое твърдение НЕ е вярно за текст делова покана?
      A) Съдържа предложение за участие в събитие.
      Б) Не посочва организаторите на събитието.
      B) Отправена е към конкретен човек.
      Г) Общуването е официално.

8. В кой ред НЕ е записан елемент на речевата ситуация при създаване на обява и на делова покана?
      A) въздействие
      Б) цел
      B) предмет
      Г) участници

 

 

 

 

Отговори:
1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Г; 5-Г; 6-В; 7-Б; 8-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave