Лекции по Машинознание, които могат да се използват за обучение в ТУ София. 

1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ - механизъм, машина, звено, кинематична двоица, обобщени координати, ойлерови ъгли.
2. СТЕПЕНИ НА СВОБОДА И ВИДОВЕ МЕХАНИЗМИ –степени на свобода на пространствени и равнинни механизми, конструктивни особености, видове механизми.
3. РАВНИННО ДВИЖЕНИЕ НА ТОЧКА И ТЯЛО – скорости, ускорения на точка в декартова и естествена координатна система, ротационно, транслационно и равнинно движение на тяло.
4. РАВНИННО ДВИЖЕНИЕ ПРИ ЛОСТОВИ МЕХАНИЗМИ - планове на скоростите и ускоренията, примери.
5. ОТНОСИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ ПРИ ЛОСТОВИ МЕХАНИЗМИ – положения, скорости и ускорения, кориолисово ускорение, примери

@bgmateriali.com

Изтеглиsave