ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ

 

          СЪЩНОСТ НА ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ
          Второстепенна част на изречението, която е отделена от останалите думи в простото изречение чрез кратки паузи (интонационно отделяне), а понякога – и чрез промяна в словореда, се нарича обособена част. Чрез обособяването й се цели тя да бъде подчертана или отделена от останалите думи в изречението и върху нея да пада логическото ударение.

          ВИДОВЕ ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ
         Второстепенните части, които най-често се обособяват, са определението и обстоятелственото пояснение.

ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ
Видове Примери
Определение В далечината се извисяваше върхът, горд и величествен. Старицата, грохнала от умора, бавно вървеше по пътя.
Обстоятелствено
пояснение
На двора, под черешата, беше скрил малкото сандъче.
Всеки ден тя ставаше много рано, преди изгрев.
Бързо, някак припряно, тя отвори подаръка си.
Тя се разхождаше по поляната, тананикайки си весело.

          ПУНКТУАЦИЯ ПРИ ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ
          Обособените части се отделят от останалите думи в изречението със запетаи (по-рядко със скоби), а за по-силно подчертаване на обособената част се използва тире.

ПУНКТУАЦИЯ ПРИ ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ
Отделяне на обособените части чрез: Примери
, Уморени от дългия път, децата заспаха.
Децата, уморени от дългия път, заспаха.
Ще се видим в неделя, 23.09.2018 г.
Децата – уморени от дългия път, заспаха.
Децата – уморени от дългия път – заспаха.
() Ще се видим в неделя (23.09.2018 г.).
В някои страни (като Великобритания
и България) ловът с лъкове е забранен.

         ВАЖНО!
          Обстоятелствените пояснения се обособяват, когато са от един и същи вид – за време, за място и т.н.

          ДА ЗАПОМНИМ
          Една и съща информация може да се предаде по различен начин – с необособена или с обособена част, с обособена част или с цяло изречение.

          Не се пише запетая между едносрични съюзи, като и, но, а, че, и разположена непосредствено след тях обособена част.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave