СЪСТАВНО СКАЗУЕМО

 

          Сказуемото може да бъде изразено по различен начин в изречението. То може да се състои от една (проста или сложна) глаголна форма (пея, пях, пяла е, щях да пея, бих пял), от глаголно междуметие (Взех водния пистолет и пръс!), от два глагола или глагол и име (Той може да рисува. Той е художник.).

          СЪСТАВНО СКАЗУЕМО.
          СЪСТАВНО ГЛАГОЛНО СКАЗУЕМО

          Сказуемо, съставено от една глаголна форма (или от глаголно междуметие), се нарича просто глаголно сказуемо, а сказуемо, съставено от два глагола или глагол и имесъставно сказуемо.
          Сказуемо, което съдържа форми на два глагола, свързани с да, се нарича съставно глаголно сказуемо: мога да пея, започна да пее. Съставното глаголно сказуемо означава едно действие, означено от основния (втория) глагол, като първият глагол дава само допълнителна информация за това действие.
          А именно:
         възможност или необходимост да се извърши действието: може да се видим, мога да свиря, трябва да уча;
          – начало, продължителност или край на действието: започна да работи, продължи да работи, престана да работи.

          Двата глагола в съставното глаголно сказуемо имат един и същи подлог(аз) мога да (аз) чета, (ти) трябва да (ти) учиш, (те) започнаха да (те) рисуват, а изречението се определя като просто.

          СЪСТАВНО СКАЗУЕМО.
          СЪСТАВНО ИМЕННО СКАЗУЕМО

          Сказуемо, съставено от глагол и име, се нарича съставно именно сказуемо. Глаголът означава граматичните значения на сказуемото (време, лице, число), а името – лексикалното значение на сказуемото. Най-често глаголът в съставното именно сказуемо е съм (бъда, бивам). По-рядко се използват глаголите: ставам (някакъв), явявам се (някакъв), оказвам се (някакъв) и др. Името в състава на съставното именно сказуемо може да е съществително, прилагателно, числително или местоимение:
Баща ми е инженер, Цветята са прекрасни, На състезанието сме първи, Тези куфари не са нашите. Той стана учител. Те се оказаха смели.

          Ако името в съставното именно сказуемо е от м.р. ед.ч., трябва да бъде членувано с пълен член – Той е директорът. Моят баща е най-добрият. Този учебник е моят.

  СЪСТАВНО ГЛАГОЛНО СКАЗУЕМО СЪСТАВНО ИМЕННО СКАЗУЕМО
Състои се от   мога
  трябва
  започвам                   + да + глагол
  продължавам
  спирам и др.
                  съществително име
  съм +      прилагателно име
                  числително име
                  местоимение
Пример   мога да рисувам
  трябва да работя
  започвам да уча
  продължавам да пея
  спирам да говоря
  Той е учител.
  Той е висок.
  Той е втори.
  Аз съм твой.

          В учтивите форми прилагателните имена и числителните редни имена от съставното именно сказуемо се съгласуват по род и число с подлога: Госпожо, Вие сте толкова мила! Господине, Вие сте толкова мил! Госпожо, Вие бяхте първата, която ме поздрави за доклада.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave