Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 
„БАЙ ГАНЬО СЕ ВЪРНА ОТ ЕВРОПА“

 


1. В книгата „Бай Ганьо“ се преплитат:
      A) историзъм и народопсихология
      Б) градски фолклор и жълта преса
      B) публицистика и художествена измислица
      Г) етнопсихология и героичен епос

2. На кой ред правилно е посочено подзаглавието на книгата „Бай Ганьо“?
      A) „Невероятни премеждия на един съвременен българин“
      Б) „Невероятни пътувания на един съвременен българин“
      B) „Невероятни истории за един съвременен българин“
      Г) „Невероятни разкази за един съвременен българин“

3. Към кой исторически момент насочва словосъчетанието „един съвременен българин“ в подзаглавието на книгата?
      A) края на 19. век и типични явления и процеси в българското общество
      Б) края на 80-те години на 19. век и миграцията от селото към града
      B) 90-те години на 19. век и възможността за посещение на Всемирните изложения
      Г) края на 19. век и герой със своя очарователна и неповторима индивидуалност

4. Какво представлява фейлетонът като жанр?
      A) кратка публицистична статия с политически характер, публикувана във вестник
      Б) рисунка в нарочно изопачен вид, придружена с кратък текст
      B) художествен текст с преувеличение и съчетаване на неочаквани контрасти
      Г) литературно-публицистичен жанр със злободневно-сатиричен характер

5. С предложенията от кой ред трябва да се допълни цитатът от „Бай Ганьо се върна от Европа“, за да е точен?
          „Същият бай Ганьо, както си го знаете, преди да тръгне за Европа; с тая разлика само, че си ……………………………………………………………… и освен това сега има …………………………………………………. и чувство на собствено достойнство и преимущество пред окръжающите.“
      A) турил вратовръзка; импозантна външност
      Б) турил папийонка; респектираща външност
      B) турил шалче; достолепна фигура
      Г) турил цилиндър; внушителна фигура

6. В какво се изразява промяната, настъпила у Бай Ганьо след завръщането му от Европа?
      A) Тя е духовна – знак, че след пътуването в Европа героят е с богата култура и е готов да предаде впечатленията си на по-пасивните българи.
      Б) Тя е интелектуална – знак, че е обогатил знанията си и е готов за просветителска дейност сред необразованите българи.
      B) Тя е външна – знак, че е умел в приспособяването към модерното и е способен хитро и показно да създава фалшив образ.
      Г) Тя е морална – знак, че от дребен и жалък използвач се е превърнал в парвеню, но е приел идеята да бъде почтен в отношенията с хората.

7. Защо разказвачът НЕ влиза в диалог с Бай Ганьо в откъса „Бай Ганьо се върна от Европа“?
      A) Ганьо Балкански е скъп гост в кафенето и възпитаният разказвач не иска да натрапва присъствието си.
      Б) Разказвачът и Бай Ганьо не са спътници, нямат нищо общо помежду си и диалог между тях не може да има.
      B) В обкръжението си Ганьо Балкански е лидер и хищник, което е в разрез с истинския му благороден образ.
      Г) Не е възможен диалогът между хора, които имат различни политически пристрастия и поддържат различни политически партии.

8. Защо Бай Ганьо е готов да дари армаганите, които е донесъл от Европа, на висшите лица?
      А) Овладял е изкуството да проявява по неповторим начин уважение и преклонение пред закрилниците на реда.
      Б) Осъзнал е, че парите са безполезни, ако човек егоистично ги използва само за себе си и не радва околните с дарове и щастие.
      В) Готов е да понесе финансови щети в името на бъдещи облаги, привилегии, място в управлението на държавата.
      Г) За да избяга от миналото си на мародер и разбойник и да промени мнението на приятели и високопоставени лица.

9. Какъв е смисълът на Бай-Ганьовата фраза „Оплескахме я ний нея!“?
      A) страх за съдбата на България при смяната на политическия режим
      Б) страх от разкриване на мошеническите му далавери преди Освобождението
      B) страх и отчаяние заради проиграната възможност да влезе във властта
      Г) страх за съдбата на приятелите и сподвижниците му, имащи престъпно минало

10. На какво НЕ е израз Бай-Ганьовото политическо хамелеонство?
      A) политическа сервилност, омаскаряване на името на честните, безсрамно приспособяване към силните на деня
      Б) гражданска съвест, непроменими хуманни и благородни идеи в полза на народа, обществото и родината
      B) раболепие и коленопреклонство пред властващите, скрити зад маската на загриженост за участта на отечеството
      Г) моралния упадък на личността, за която няма граница между чест и безчестие, между истина и лъжа, патриотизъм и предателство

11. Кое от твърденията за фейлетона „Бай Ганьо се върна от Европа“ е вярно?
      A) Лъжата не е средство за постигане на користни цели дори във време на политически промени.
      Б) Бай Ганьо „не лови риба в мътната вода“, а използва законово позволени средства за постигане на користните си цели.
      B) Бай Ганьо е ловък манипулатор, чийто водещ житейски принцип е „целите определят средствата“.
      Г) Образът на Бай Ганьо е символ на гражданска съвест, честност, родолюбие, хуманизъм и идеализъм.

12. Репликата „На маймуни ни обърнахте, да ви вземе дявола с маскари...“ е израз на:
      А) удовлетворение
      Б) разочарование
      В) самодоволство
      Г) честолюбие

Прочетете откъса от „Бай Ганьо“ и изпълнете задачи 13 – 15 към него.

          ...с ужасно изкривени надясно очи прочете: „Известия от Двореца. Днес... се представи на Н. Ц. Височество президент-министърът и министърът на вътрешните дела г. д-р К. Стоил...“ – Нещо се пресече в гърлото на бай Ганьо; той се изкашля; ...и прочете с големи заглавни букви: „Падна Стамбол...“, и сърцето на Ганя падна в ботушите му (...)
          – Свърши се тя! – допълни бай Ганьо и (...) пошепна тихо на другарите си: – Стамболов ефенди боклатмъш! Стоилов сега... (...)
          – Оплескахме я ний нея! Ами сега? Сега е късно вече да молим да не му се приема оставката. Хай дявол да го вземе. (...)
          – Я прочети още веднъж тая пущина, та после ще ви кажа какво ще правим. (...)
          Гуньо разгърна хартията и прочете горе-долу следното: „Ваше Царско Височество! Небесни гръмове се посипаха върху нещастните ни глави! Петвековното ни робство е приятен сън в сравнение с грозния удар, който Северният враг ни нанася чрез оставката на нашия – о! има ли думи! – най-гениален вожд, този Цицерон, този Нютон на българския небосклон! О tempora, о mores! Не, Ваше Царско Височество! Ний още вярваме в здравия смисъл на доблестния български народ и очакваме, че той няма да се раздели с човека, който е олицетворение на неговите стремления и идеали, на всичко честно, благородно, целомъдрено, прогресивно, либерално! Ний няма да повярваме, че Ваше Царско Височество ще поверите властта в ръцете на ония развратни предатели, на ония невежи и невъзпитани нищожества, които денонощно се стремят да подкопаят основите на нашия държавен строй и да хвърлят нашето мило отечество под миризливия ботуш на казака. (...) Горната резолюция се прие от 11 000 най-видни граждани и се упълномощиха Ганьо Балкански, Михал Михалев и Гуньо Килипирчиков да я поднесат пред стъпките на Ваше Царско Височество. Ураа!“ (...)
          – Ей, че сме калпав народ! – казва с клатене на глава и с цъкане бай Ганьо. – Като бъде за лъжата, дъртите цигани са нищо пред нас. Че хич дотам бива ли? 11 000 най-видни граждани! Ха-ха-ха! Махни хилядите, колко остава?
          – Единадесет души – отговаря Михал. (...)
          – Сега трябва да го напишем наопаки. Как да го напишем?... Чакайте... Одобрявате ли така: „Небесата се отвориха и посипаха благодат върху нашето отечество“.
          – Само отечество много просто излиза – заявява бай Ганьо, – тури „нашето мило отечество“. (...)
          – „О tempora, о mores!“... Туй може да си остане... „Не, Ваше Царско Височество!“... Да турим: „Да, Ваше Царско Височество!... Ний още вярваме в здравия смисъл на доблестния български народ и очакваме, че той няма да се раздели с человека...“ Сега вместо „няма да се
раздели“ ще турим „и ще изтрие от лицето на земята“, а вместо „человека“ ще турим „свирепия звяр“.
          – Не, по-добре тури „бясното чудовище“ – поправя бай Ганьо.
          – Аз пък мисля да турим „Геена огненная“ - каза Михал.
          – Ех, че го набута! Ха-ха-ха! Че отде-накъде „Геена огненная?“ По-добре да турим „мръсния кръволок“ – казва Гуньо. (...)
          – Да напишем така: „.. .и да ни турят, ако не по-горе, то поне наред с великите европейски сили“ (...) – ...,,с великите европейски сили, като ни възвърнат към величието на Аспаруха и Крума“. (...) – Сега по-нататък: „Ваше Царско Височество, Timeo danaos et dona ferentes!“... Вместо него най-добре е да турим: „Vox populi, vox dei“. Съгласни ли сте? (...) – ...„Горната резолюция се прие от 11 хиляди най-видни граждани и се упълномощиха Ганьо Балкански...“ и прочее, туй може да си остане цяло докрай.
          – Да ги оставим ли само 11 хиляди души, или да покачим за хатъра на новите още една-две хиляди? Да им подмажем колата?
          – Доста са, бай Ганьо. В нашия град кьораво и кьопаво да събереш, надали ще излязат 11 000, ама хайде, нейсе, за хатър нали е!
          – Съгласен съм... Ами... наместо Ганьо Балкански не е ли по-салтанатлия да турим „господин Ганьо“ и прочее? Да види княза, че не сме някоя долня работа хора, а? (...)
          Върху масата съгледах един къс хартия, на която беше написано с байганьовски почерк:
          „До редакцията на в. „Свободно слово“.“ Последното название зачеркнато и вместо него написано „Свобода“. По-нататък: „Потайностите на Стамболова“ – и това зачеркнато и вместо него написано „Анархия“. (...) Цялото писмо беше задраскано накръст с дебели чърти, дръпнати от сърдита ръка, защото за втората чърта не хванало мастило, топнато още веднъж перото в мастилото и дотеглена двойно по-дебела чърта... Под зачеркнатите редове стояха следните думи: „На маймуни ни обърнахте, да ви вземе дявола с маскари...".

13. С цитати от текста посочете 2 примера, които онагледяват претенциите на посредствения за образованост и аристократичен произход.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

14. Със свои думи посочете 2 примера за политическо приспособенчество.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

15. В рамките на 3 – 4 изречения формулирайте теза за есе на тема:
„Байганьовците – марионетки на политическата арена“.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. В; 2. Г; 3. А; 4. Г; 5. А; 6. В; 7. Б; 8. В; 9. В; 10. Б; 11. В; 12. Б
13. Примерни отговори:
„...наместо Ганьо Балкански не е ли по-салтанатлия да турим „господин Ганьо“ и прочее?“
„Да види княза, че не сме някоя долня работа хора, а?“
„– Да напишем така:
„… и да ни турят, ако не по-горе, то поне наред е великите европейски сили“ (...) като ни възвърнат към величието на Аспаруха и Крума"."
„Timeo danaos et dona ferentes!“... Вместо него най-добре с да турим: „Vox роpuli, vox dei“.“

14. Примерни отговори:
Лесно преориентиращи се, героите подменят смисъла на първата резолюция, за да направят впечатление на княза и да се домогнат до властта.
Сервилничещи пред поредната политическа фигура, Бай Ганьо и сподвижниците му имат нюх към точната лексика и за уронване на авторитета на сваления от власт, и за величаене на силния на деня.
Бай Ганьо умело подбира хората, които са му необходими по пътя към властта – по-образовани, а и безскрупулни, арогантни и жестоки, издавани от речта и поведението си.
15. Възможни акценти:
Сам марионетка на неизвестна за читателя политическа фигура, Бай Ганьо е кукловод в нова обществена игра. И парвенюто в новото си превращение, и другарите му са лумпени, водени от инстинкта за самосъхранение, защото са държани от менторите си с тайна за миналото им. Прикриваните компромати са конците, е които докопалите се до властта като кукли ги местят по политическата сцена, за да изпълняват коварните им замисли, маскирани зад лицемерно родолюбие. Аморалната политическа система на всички времена се нуждае от хора низки, подли, арогантни, способни да се отрекат от нравствените ценности и от достойнството си в името на властта и материалното благополучие. Най-често те, подобно на Алековите герои, обаче остават с излъгани надежди и покрити с безчестие.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave