Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас

 

1. Коя от функциите НЕ се отнася за научния текст?
      A) съобщава факти за предмети и явления
      Б) доказва или опровергава някакво твърдение 
      В) описва случки от ежедневието на хората
      Г) обяснява зависимости между явления

2. Кое твърдение за термините НЕ е вярно?
      A) Терминът може да представлява една дума или цял израз.
      Б) Всеки термин има строго определено значение.
      B) Термините назовават понятията от дадена научна област.
      Г) Термините може да се употребяват с преносно значение.

3. Коя от следните характеристики НЕ се отнася за научното описание?
      A) Научното описание представя признаците на даден обект.
      Б) В научното описание се посочват пълно и точно признаците на обекта.
      B) Авторът изразява лично отношение, а насочва вниманието към информация.
      Г) В научното описание признаците на обекта се представят непротиворечиво.

4. В кой отговор има само показателни местоимения?
      А) мене, негов, неин 
      Б) такава, тази, онази 
      В) свой, всичко, твой 
      Г) такъв, онакъв, негов

5. Кое местоимение е въпросително?
      А) свои    
      Б) чийто    
      В) чий    
      Г) никой

6. С кое местоимение твърдението ще е вярно?
      Поговорих с Пепа, ... мнение по въпроса не мога да приема.
      А) която    
      Б) което    
      В) чието    
      Г) чиято

7. В кое изречение има грешка?
      A) Разбрах, че в тази ситуация на никого не можех да се доверя.
      Б) Никой не извеждаше животните на паша, защото наоколо имаше вълци.
      B) С никой не можа да сподели притесненията си за предстоящата изява.
      Г) За никого не беше тайна, че двамата са се разделили наскоро.

8. В кой отговор има само неопределителни местоимения?
      А) някоя, своя, никоя    
      Б) нечие, някое, нечии    
      В) колко, толкова, няколко
      Г) мой, твой, никой

9. Кое местоимение е обобщително?
      А) какви    
      Б) всякакви    
      В) някакви    
      Г) никакви

10. В кое изречение е допусната грешка?
      A) По време на пътуването туристите видели няколко диви животни.
      Б) Прецъфтелите рози пак ухаеха на лято.
      B) През цялото време сме вървели в грешна посока.
      Г) Всички деца седяли на малки дървени столчета.

11. Коя дума е написана грешно?
      А) идеален    
      Б) артерия    
      В) социялен    
      Г) азиатски

12. В кое изречение НЕ е употребено сегашно деятелно причастие?
      A) Плашещите звуци идваха от изоставената къща.
      Б) Къщите се открояваха на фона на зеленеещото се поле.
      B) Моят баща е спец в паленето на пещ.
      Г) За Коледа получих изкуствен пеещ славей.

13. Коя от думите НЕ е минало страдателно причастие?
      А) еластичен 
      Б) поставен 
      В) пролят 
      Г) разпилян

14. В кое изречение НЯМА деепричастие?
      A) Тя се включи в театралната трупа, пътуваща от град на град.
      Б) Гледайки през прозореца на хотела, той забеляза малка лодка.
      B) Приятелят ми, кашляйки, ми подаде знак.
      Г) Цирковият артист скочи грациозно на земята, правейки поклон.

15. Минало неопределено време се образува от:
      A) спомагателния глагол съм в минало свършено време и сегашно време на глагола;
      Б) спомагателния глагол съм в сегашно време и сегашно деятелно причастие на глагола, който се спряга;
      B) спомагателния глагол съм в сегашно време и минало свършено деятелно причастие на глагола, който се спряга;
      Г) спомагателния глагол съм в сегашно време и минало страдателно причастие на глагола, който се спряга

16. В изречението Той си спомни, че Васил беше подготвил невероятна изненада глаголите са в:
      A) сегашно и минало предварително време
      Б) минало свършено и минало предварително време
      B) минало несвършено и минало неопределено време
      Г) минало свършено и минало несвършено време

17. За кое действие няма информация дали се е осъществило в миналото?
      Човекът продължи по стръмната пътека, която се виеше нагоре, и спря на поляната, където щеше да си построи заслон.
      А) продължи 
      Б) се виеше 
      В) спря 
      Г) щеше да построи

18. Кои са употребените в изречението съюзи?
      Момите и ергените се нареждат в две редици, па се покланят, ама не до земята.
      А) и, се, па, ама 
      Б) и, в, па, ама, до 
      В) и, па, ама 
      Г) па, ама, не, до

19. Коя звукоподражателна дума НЕ се съдържа в наименованието на животното?
      А) ку-ку    
      Б) па-па    
      В) га-га    
      Г) грух-грух

20. В кое изречение по НЕ е частица за степенуване?
      A) Музиката се чуваше все по-силно.
      Б) По-приветливо посрещане не съм имал!
      B) Изкачвам стъпалата по няколко пъти на ден.
      Г) По обичам пържени картофки със сирене.

21. Кой съюз НЕ е съчинителен?
      А) или    
      Б) но    
      В) щом    
      Г) ала

22. В кое изречение определенията НЕ са еднородни части?
      A) Тогава забелязах одраните, окървавени крака на катерача.
      Б) Взех най-големия жълт плод, който се оказа помело.
      B) От сладките, ароматни плодове се приготвя сок.
      Г) Вече не се радвах на новите, но неудобни обувки.

23. Кое изречение НЕ е сложно съчинено?
      A) Забравих прозореца отворен и папагалът излетял нанякъде.
      Б) Дали ще намеря информацията в учебника, или ще ходя в библиотеката?
      B) Аз вече знаех, че няма да ме пуснат на кино.
      Г) Окачих плана на стената, но не го погледнах цяло лято.

24. Кое твърдение за отговор на научен въпрос НЕ е вярно?
      А) Отговорът на научен въпрос може да е в устна или в писмена форма.
      Б) В отговора на научен въпрос се обясняват логически връзки между обектите.
      В) В строежа на отговора на научен въпрос се различават теза и аргументи.
      Г) В отговора на научен въпрос се използва само разсъждението.

25. Каква важна информация е пропусната в обявата на Лазар: Купувам запазено помагало по математика за 7.клас.
      A) не се уточнява какво се обявява
      Б) липсва информация за начина за връзка
      B) за кого е предназначена обявата
      Г) рекламираща информация

26. Коя информация НЕ трябва да присъства в деловата покана?
      A) какво образование имат организаторите на проявата
      Б) къде се провежда събитието
      B) какво събитие се организира
      Г) точна дата и час за началото на събитието

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б; 5-В; 6-В; 7-В; 8-Б; 9-Б; 10-Г; 11-В; 12-В; 13-А; 14-А; 15-В; 16-Б; 17-Г; 18-В; 19-Г; 20-В; 21-В; 22-Б; 23-В; 24-Г; 25-Б; 26-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave