Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…


ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
ИВАН ВАЗОВ – „ЛЕВСКИ“

 

1. Къде са изброени характерни особености на одата „Левски“ от Иван Вазов?
      A) лирическо произведение, строфична организация на поетическия текст, близост с фолклорната традиция
      Б) лиро-епическо произведение, тържествено звучене, засилена употреба на реторични възклицания и обръщения
      B) лиро-епическо произведение, документалност, историческа достоверност на биографичните факти
      Г) лирическо произведение, приповдигнат поетически изказ, достоверност на биографичните факти

2. Кое твърдение за одата „Левски“ от Иван Вазов НЕ е вярно?
      A) Одата „Левски“ обобщава представата за мъчениците, апостолите и светците на българската свобода.
      Б) Одата „Левски“ е изградена от три смислови части с еднакъв обем, всяка от които обобщава идеята за безсмъртието.
      B) Образът на избрания герой е въведен в поетическия текст чрез вътрешен монолог, поставящ проблема за избора на житейски път.
      Г) Същинската част на одата „Левски“ наподобява житиен разказ за светец, в който се представят деянията му.

3. Коя смислова двойка НЕ представя антонимни понятия и НЕ е обвързана с посланията на одата?
      A) срам – слава
      Б) смирение – бунт
      B) смърт – безсмъртие
      Г) молитва – слово

4. Кой от посочените проблеми НЕ е характерен за одата „Левски“?
      A) за саможертвата като висш акт на себеотрицание
      Б) за връзката между водача и неговия народ
      B) за бунта като единствено достоен избор в условията на робство
      Г) за свободата като неосъществим копнеж в условията на робство

5. Уводът на одата „Левски“ разгръща мотива за избора на героя да напусне манастира. Кое разбиране НЕ определя този избор?
      A) Разбирането, че любовта към Бога е любов към ближния.
      Б) Разбирането, че е непосилно да се посветиш на Бога заради строгостта на канона.
      B) Разбирането, че грижата за „брата“ е по-важна от спасението на собствената душа.
      Г) Разбирането, че човек трябва да следва гласа на съвестта си.

6. Кое е най-силното оръжие на Апостола според одата „Левски“?
      А) словото
      Б) револверът
      В) волята
      Г) смелостта

7. Защо лирическият говорител в одата „Левски“ отказва да назове името на предателя?
      A) Името на Левски ще бъде запомнено, а името на предателя няма значение.
      Б) Отказът да бъде назовано името, изразява омерзение от предателството.
      B) Споменаването на името на предателя не съответства на жанра на одата.
      Г) Всички знаят името на предателя и е излишно то да се назовава.

8. Кое твърдение НЕ е вярно за образа на бесилото в одата „Левски“?
      A) Бесилото въплъщава едновременно „смъртта на героите“, отдали живота си на своята мисия, и позора на палачите.
      Б) „Блясъкът“ на бесилото отбелязва духовното безсмъртие на героите, а „срамът“ – позора от вековното робско търпение.
      B) Сравнението с Христовия кръст превръща бесилото в символ на доброволната жертва в името на другите.
      Г) Употребата на думите „срам“ и „блясък“ е типична за патетичния стил на одата и е задължителна.

9. Кое твърдение НЕ е вярно за сравнението на Левски с Прометей, Сократ, Колумб, Ян Хус, Исус?
      А) Сравнението цели да внуши идеята за безсмислените усилия на всички хора, изпреварили времето си.
      Б) Сравнението приобщава Левски към редицата на героите, които защитават делата си с цената на своя живот.
      В) Сравнението утвърждава значимостта на българския герой, съизмервайки го със световноизвестни личности.
      Г) Сравнението представя Левски като българския жертвен син и внушава неговото духовно безсмъртие.

Какви изразни средства са подчертаните думи и изрази в стиховете? (задачи 10 – 12)

10.
          Той беше готов
          сто пъти да умре на кръста Христов...

      А) хипербола
      Б) перифраза
      В) метафора
      Г) олицетворение

11.
          ...Ни вопъл, ни глас.
          ни молба, ни клетва, ни болно стенание
          не издаде в мрака туй гордо страдание.

      А) етимологична фигура
      Б) отрицателно сравнение 
      В) градация
      Г) епифора

12.
          И семето чудно падаше в сърцата
          и бързо растеше за жътва богата.

      А) литота и метафори    
      Б) символи и метонимия
      В) олицетворения и синекдоха 
      Г) хипербола и метонимии

Прочетете откъса от одата „Левски“ и изпълнете задачи 13 – 15 към него.

          Манастирът тесен за мойта душа е.
          Кога човек дойде тук да се покае,
          трябва да забрави греховния мир,
          да бяга съблазни и да търси мир.
          Мойта съвест инак днеска ми говори.
          Това расо черно, що нося отгоре,
          не ме помирява с тия небеса
          и когато в храма дигна си гласа
          химн да пея Богу, да получа раят,
          мисля, че той слуша тия, що ридаят
          в тоя дол плачевни, живот нестърпим,
          и мойта молитва се губи кат дим,
          и Господ сърдит си затуля ухото
          на светата песен и херувикото.

          Мисля, че вратата на небесний рай
          накъде изглеждат, никой ги не знай,
          че не таз килия извожда нататък,
          че из света шумен пътят е по-кратък,
          че сълзите чисти, че вдовишкий плач,
          че потът почтений на простий орач,
          че благата дума, че правото дело,
          че светата правда, изказана смело,
          че ръката братска, без гордост, без вик
          подадена скришно на някой клетник,
          са много по-мили на Господа вишни
          от всичките химни и тропари лишни.

          Мисля, че човекът тук, на тоя свят,
          има един ближен, има един брат,
          от кои се с клетва монахът отказа,
          че цел по-висока Бог ни тук показа,
          че не с това расо и не с таз брада
          мога да отмахна някоя беда
          от оня, що страда; мисля, че канонът
          мъчно ще направи да замлъкне стонът;
          че ближний ми има нужда не в молитва,
          а в съвет и помощ, когато залитва;
          мисля ази още, че овчарят същ
          с овцете живее, на пек и на дъжд,
          и че мойте братя търпят иго страшно,
          а аз нямам нищо и че туй е гряшно,
          и че ще е харно да оставя веч
          таз ограда тиха, от света далеч,
          и да кажа тайно две-три думи нови
          на онез, що влачат тежките окови.

13. С цитати от текста посочете 2 примера, свързани с размислите на героя за връзката на човека с Бога и за дълга на човека към ближния, който страда.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

14. Със свои думи посочете 2 примера, които представят причините за избора на Левски да напусне манастира.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

15. В рамките на 3 – 4 изречения формулирайте теза за есе на тема:
„Дългът пред ближния“.

………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1. Б; 2. Б; 3. Г; 4. Г; 5. Б; 6. А; 7. Б; 8. Г; 9. А; 10. А; 11. В; 12. Б
13. Примерни отговори:
          „…когато в храма дигна си гласа
          химн да пея богу, да получа раят,
          мисля, че той слуша тия, що ридаят...“

          „...че ръката братска, без гордост, без вик
          подадена скришно на някой клетник,
          са много по-мили на господа вишни
          от всичките химни и тропари лишни.“

14. Примерни отговори:
за да помогне на своите страдащи братя; за да се противопостави на робство; защото разбира служенето на Бог като действена грижа за ближния и др.
15. Възможни акценти:
Разпознаването на ближния като страдалец; разбирането, че готовността за смърт е залог за осъществяване на колективното благо; осмислянето на християнските ценности не по принцип, а в конкретен исторически контекст.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave