Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................


ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 8 клас
Културата на Средновековието

 

1. В кой ред НЕПРАВИЛНО са свързани понятието и неговото значение?
      A) завет – договор
      Б) евангелие – благовестие
      B) скрижали – правила
      Г) канон – закон

2. Кой от сюжетите НЕ е новозаветен?
      A) Мойсей извежда евреите от Египет
      Б) Тайната вечеря
      B) Иисус влиза в Йерусалим
      Г) пътят към Голгота

3. С кой библейски сюжет свързваме израза „каиново племе“?
      A) бягството на евреите от Египет
      Б) предателството на Юда
      B) братоубийството
      Г) грехопадението

4. Коя от заповедите НЕ е сред Десетте Божи заповеди?
      A) Заделяй част от дохода си за бедните!
      Б) Не изговаряй напразно името на Господа твоя Бог!
      B) Не прелюбодействай!
      Г) Не свидетелствай лъжливо против ближния си!

5. Кое НЕ е тема в текстовете на старобългарската литература?
      А) животът на светците
      Б) славянската азбука
      В) реално съществували личности
      Г) природата

6. Кой от следните жанрове НЕ съществува в старобългарската литература?
      A) житие
      Б) похвално слово
      B) трагедия
      Г) стихотворна молитва

7. Какъв е писателят в старобългарската литература?
      A) уважаван човек, защото печели много пари от творбите, които създава
      Б) суетен човек, стреми се името му да бъде споменавано по всякакъв повод
      B) смята се за творец и затова е по-близо до Бога, отколкото другите хора
      Г) смята се за недостоен, крие името си, защото знае, че има един творец и това е Бог

8. С кои думи се описва най-адекватно средновековната българска литература?
      A) муза, вдъхновение
      Б) „хитрост“, техническо умение
      B) добре платена работа
      Г) известност, суета

9. За какво разказва старобългарската литература?
      А) за ежедневния живот на средновековния българин
      Б) за тайнствените истории в царския дворец
      В) за чудесата в живота на светците
      Г) за красотите на българската природа

10. Какво е значението на думата агиография?
      A) описание на живота на светците под формата на жития и похвални слова
      Б) разказ за интересни географски места
      B) термин от изобразителното изкуство
      Г) начин на изписване на буквите от кирилската азбука

11. Какво НЕ е характерно за средновековната българска книга?
      A) тя е широко разпространена
      Б) пише се на ръка
      B) разпространява се чрез преписи
      Г) изработката й е много скъпа

12. Какво е приписка!
      A) деловата кореспонденция през Средновековието
      Б) приписване на несъществуващи качества на даден човек
      B) специфично оформяне на книгата през Средновековието
      Г) добавени в полетата на книгата мисли на преписвача

13. Откъде е фразата „Човек и добре да живее, умира и друг се ражда...“
      A) от „Азбучна молитва“ на Константин Преславски
      Б) от Пространното житие на св. Кирил
      B) от каменен надпис от времето на хан Омуртаг
      Г) от „За буквите“ на Черноризец Храбър

14. Какъв недостатък е приписван на славянската писменост?
      Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.
      А) че има прекалено много букви
      Б) че се променя
      В) че не е свещена
      Г) че е трудна за запомняне

15. Какво е апология?
      A) възторжена възхвала на някого или на нещо
      Б) уподобяване на един предмет е друг
      B) песен в чест на бог Аполон
      Г) извинение към хората и Бог

16. Как според Пространното житие св. Кирил побеждава своите противници?
      A) физически по-силен е от тях
      Б) има екип от хора, които го съветват
      B) владее силата на Словото в споровете
      Г) умее да прави магии

17. Кое от следните чудеса НЕ е описано в Пространното житие на св. Кирил?
      A) превръщането на горчивата вода в сладка
      Б) намирането на мощите на св. Климент Римски около Херсон
      B) преминаването през Червено море
      Г) изпиването на чашата е отрова, дадена от сарацините

18. Каква е ролята на символите в старобългарската литература и в частност в Пространното житие на св. Кирил?
      A) те са намек за чувствата на героя
      Б) показват присъствието на Бога в делата на героя
      B) изразяват връзката между героя и природата
      Г) те са просто украшение на езика на старобългарската литература

19. Коя от следните мисии НЕ е спомената в Пространното житие на св. Кирил?
      А) при сарацините
      Б) при хазарите
      В) при моравците
      Г) при маджарите

20. Защо молитвата на Константин Преславски е наречена „азбучна“?
      Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.
      A) написана е в азбучен акростих
      Б) възхвала е на славянската азбука
      B) използвана е в тогавашното училище за изучаване на азбуката
      Г) Константин Преславски се моли чрез азбуката за доброто на българите

21. Какво е акростих?
      A) начин да се построи скрит смисъл в текста
      Б) специфично повторение на стихове
      B) стихотворение от четиринадесет стиха
      Г) специфично римуване в средновековната поезия

22. Кое НЕ е характерно за средновековната българска поезия?
      А) връзка с богослужението
      Б) използването на библейски образи
      В) показване на интимния свят на човека
      Г) показване на любовта към Бог и Богородица

23. За какво се моли Константин Преславски в „Азбучна молитва“?
      A) за изобилно слово
      Б) за здравето на своите близки
      B) за здравето на Климент Охридски
      Г) за мирен живот

24. Академик Дмитрий Лихачов нарича България „държава на духа“, а Роже Бернар смята, че българският цар Симеон е бил по-щастлив от Карл Велики, защото е положил основата на националната литература. Каква според вас е съдбата на държавите на духа във времената на смартфона? Формулирайте в няколко изречения тезата си.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

25. Отговорете в рамките на 4-5 изречения на въпроса: Какво е значението на старобългарската литература за съвременния човек?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-А; 3-В; 4-А; 5-Г; 6-В; 7-Г; 8-Б; 9-В; 10-А; 11-А; 12-Г; 13-В; 14-Г; 15-А; 
16-В; 17-В; 18-Б; 19-Г; 20-В; 21-А; 22-В; 23-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave