Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 


ТЕСТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ОТГОВОР НА НАУЧЕН ВЪПРОС

 

Прочетеше текста и изпълнете упражнения 1-8.
          В природата се срещат прости и сложни вещества, участващи в химични реакции. В атмосферата има кислород, азот, водород и много други. Водите съдържат минерални соли, а земните недра – минерали.
          Кислородът и азотът са най-важните и постоянни вещества във въздуха. Атмосферата съдържа и хелий, вода, въглероден диоксид и др. В морската вода има големи количества натриев хлорид, който ние познаваме като готварска сол. Ако водата съдържа минерални соли, тя е лековита и я наричаме минерална. Минералите, от които е изградена земната кора, влизат в състава на скалите и на рудите. От минерали са образувани пясъкът, гипсът, скъпоценните камъни и др.
          Простите и сложните вещества са навсякъде в природата. Те участват в химични реакции, важни за живота на земята.
                                                                                                          Анелия Лазарова, 6. клас

1. На кой въпрос дава отговор текстът?
      A) Как се извличат минералите от земната кора?
      Б) Какво наричаме химична реакция?
      B) Какви вещества се срещат в природата?
      Г) Защо веществата в природата са важни за хората?

2. В кой ред е записана дума, която НЕ е ключова в текста?
      A) вещество
      Б) атмосфера
      B) лековита
      Г) минерали

3. Кое твърдение е вярно според текста?
      А) Минералните соли правят водата лековита.
      Б) Хелий се съдържа в земната кора.
      В) Гипсът се образува от минерални соли.
      Г) В атмосферата няма вода.

4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?
      A) Веществата в природата са прости и сложни.
      Б) Водите съдържат минерални соли.
      B) Кислородът и азотът са най-важните вещества във въздуха.
      Г) Скалите и рудите са изградени от въглероден диоксид.

5. Кое вещество НЕ се съдържа в атмосферата?
      A) кислород
      Б) азот
      B) натриев хлорид
      Г) въглероден диоксид

6. В кой ред са записани само термини от текста?
      A) азот, минерали, желязо
      Б) натриев хлорид, цимент, вещество
      B) олово, гипс, руди
      Г) водород, въглероден диоксид, прости вещества

7. Кой израз НЕ е синоним на подчертаната дума в текста?
      A) тъй като
      Б) в случай че
      B) стига само
      Г) при условие че

8. Основното глаголно време в текста е:
      A) минало свършено време
      Б) сегашно време
      B) минало несвършено време
      Г) минало неопределено време

 

 

 

 


Отговори:
1-В; 2-В; 3-А; 4-Г; 5-В; 6-Г; 7-А; 8-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave