Име ............................................................. Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 8 клас
РЕНЕСАНС

 

1. Думата Ренесанс означава:        1 т.
      A) разсъмване
      Б) раздвижване
      B) възраждане
      Г) освобождаване

2. Поставянето на човека в центъра на света през Ренесанса означава:    1 т.
      A) отхвърляне на Бог
      Б) доверие в силата на науката
      B) вяра във възможностите на човека да се развива и усъвършенства
      Г) подчинение на Църквата

3. Посочете вярното твърдение.    2 т.
      A) Средновековното изкуство не е подчинено на религията.
      Б) Според ренесансовото изкуство божественото и универсалното са проявени във видимата природа.
      B) Като „баща на Ренесанса“ е определян поетът Уилям Шекспир.
      Г) Социалната основа на Ренесанса е индустриалната революция.

4. „Декамерон“ е:    1 т.
      A) роман
      Б) сборник с новели
      B) епическа поема
      Г) комедия

5.  Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.            2 т.
      A) Разказвачите в „Декамерон" са 10 на брой.
      Б) „Дон Кихот" пародира рицарските романи.
      B) Хамлет се опитва да възстанови справедливостта в света.
      Г) Сонетът се състои от 12 стиха.

6. Кое от следните качества НЕ е присъщо на Дон Кихот?      1 т.
      A) смелост
      Б) великодушие
      B) благоразумие
      Г) учтивост

7. Кое от изброените обяснения НЕ е причина за бавенето на отмъщението от Хамлет?    1 т.
      A) Необходимостта да бъде публично доказана вината на Клавдий.
      Б) Желанието да се възстанови справедливостта в света.
      B) Състраданието към майката.
      Г) Търсенето на наказание за убиеца и в отвъдния свят.

8. Определянето на човека като „квинтесенция на праха“ от Хамлет е препратка към:    2 т.
      A) старозаветния сюжет за сътворението на човека
      Б) новозаветния сюжет за Страшния съд
      B) смъртта на Хектор
      Г) мита за Потопа

9. Посочете кое твърдение НЕ е вярно.           2 т.
      A) В монолога си за човека като „великолепно творение" Хамлет подчертава контраста между ренесансовия идеал и своето схващане за действителността.
      Б) Образът на Хамлет многократно е бил тълкуван чрез понятието „меланхолия".
      B) Хамлет следва архаичното правило, че за смъртта, причинена на член от семейството, живият трябва да отмъсти.
      Г) Клавдий е убеден, че Хамлет е душевно болен и затова го отстранява от двореца.

10. За кой герой се отнася казаното в романа „Вилхелм Майстер“ на Й. В. Гьоте?          1 т.
      „... дъб, посаден в скъпоценен съсъд, предназначен да лелее в своето лоно само най-нежни цветя; корените порастват и разрушават съсъда“.
      A) Дон Кихот
      Б) Хамлет
      B) Санчо Панса
      Г) Клавдий

11. Формулирайте теза на тема:          0- 10 т.
      Силата на любовта в сонетите на Шекспир
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
 

 


Отговори:
1-В; 2-В; 3-Б; 4-Б; 5-Г; 6-В; 7-В; 8-А; 9-Г; 10-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave