Име ............................................................. Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 8 клас
СРЕДНОВЕКОВИЕ

 


1. Приносът на Средновековието за развитието на човешката ценностна система е:
      А) почит към правото на свободен избор;
      Б) утвърждаване на вертикална ценностна система, в чийто връх се намира божественото, а в дъното - дяволското;
      В) почит към космическата хармония в света.

2. Основна опозиция на християнството е:
      А) свое - чуждо;
      Б) общност - индивид;
      В) вяра - безверие.

3. Основният инструмент за осъществяване на връзката между човека и Бога е:
      А) словото;
      Б) образът;
      В) музиката.

4. Основната характеристика на средновековния човек е:
      А) отговорност към общността и установения ред;
      Б) утвърждаване ценността на личността;
      В) подчинение на божествената воля.

5. Основа на средновековната култура е:
      А) феодалното общество;
      Б) родово-племенното общество;
      В) полисът.

6. Ценностният критерий на средновековното общество е:
      А) единство на красота и добро;
      Б) изящество на формата;
      В) праведност и действена добродетел.

7. Основните ценности на средновековния морал са:
      А) общата кръв, общата земя, общата вяра;
      Б) почит към Бога, вярност към владетеля, стремеж към спасение;
      В) родовият и космическият закон.

8. Центрове на средновековната култура са:
      А) манастирите, градовете, владетелският двор;
      Б) специални общества на образовани хора;
      В) съсловието на жреците.

9. Приносът на християнството за развитието на човешката ценностна система е:
      А) разделяне на хората на праведни и грешни;
      Б) утвърждаване на принципа за необходимото възмездие - „око за око - зъб за зъб“;
      В) утвърждаване на любовта като универсален морален принцип.

 10. Механизмът за формиране на личността според християнския морал е:
      А) възпитание чрез специално обучение, включващо седемте свободни изкуства;
      Б) подражание на делата, вярата и примера на съвършен герой праведник;
      В) следване на традицията.

11. Защо Бог изгонва хората от рая:
      А) заради неподчинение на неговия ред;
      Б) заради суетността на жената;
      В) заради слабоволието на мъжа.

12. Защо Бог изпраща на хората своя закон чрез водача им Мойсей?
      А) за да властва над тях;
      Б) защото само божиите заповеди са трайни, докато тези на хората са преходни и измамни;
      В) за да укрепи властта на Мойсей.

13. Ролята на Юда в евангелския разказ е:
      А) да символизира слабостта на хората;
      Б) да изрази позицията на свободомислещите;
      В) да заеме ролята на големия грешник.

14. Писменото слово през Средновековието е свещено, защото:
      А) дава преимущество на тези, които го владеят;
      Б) съхранява завинаги божествения промисъл;
      В) защото така повелява религиозният култ.

15. Характерни жанрове на средновековната литература са:
      А) житие, молитва, беседа;
      Б) приказка, роман, сага;
      В) епопея, ода, елегия, трагедия, комедия.

16. В пространното житие на св. Кирил животът на героя е представен като:
      А) поредица от изпитания и приключения;
      Б) поредица от двубои и битки;
      В) религиозен подвиг, защитаващ божествената правда в битката с дявола.

17. Образът на света, създаден от „Азбучна молитва“ е:
      А) реалистичен;
      Б) символичен;
      В) фантастичен.

18. В основата на „За буквите“ е залегнало съчетанието между следните жанрове:
      А) апология и полемика;
      Б) покаяние и молитва;
      В) изповед и оправдание.

 


Отговори:
1-Б; 2-В; 3-А; 4-В; 5-А; 6-В; 7-Б; 8-А; 9-В; 10-Б; 11-А; 12-Б; 13-В; 14-Б; 15-А; 16-В; 17-Б; 18-А;
 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave