Курсът по машинознание е необходимата връзка между теоретичните дисциплини - математика, физика, дескриптивна геометрия, техническо чертане, теоретична механика и съпротивление на материалите и учебните дисциплини, изучаващи специалните машини за осъществяване на конкретни технологични операции и процеси от специалностите.

Курсът по машинознание не е механичен сбор на учебните дисциплини - металознание, взаимозаменяемост, теория на механизмите и машините и машинни елементи, а цялостна учебна дисциплина, в която се изучава металознание дотолкова, че студентите да се запознаят с машиностроителните материали, с преценката за качествата и употребата им, изборът на допустими напрежения и коефициент на сигурност, при изборът им за изработване на машинните елементи.

В дисциплината са обхванати главно елементи и възли от общата група и се разглеждат конструкцията и методите за изчисляването им. Целта е при определени условия на работа да се дадат методи, правила и норми за проектирането и техническите условия при изработването така, че да се осигурят най-подходящи форми и размери, материал, клас на точност и грапавост на повърхнините им.

Чрез анализа на механизмите и машините се установяват функционалните, кинематичните и динамичните им характеристики с оглед на уточняване на товароносимостта, якостта и коравината на елементите на конструкцията и получаване на необходимите знания за механичната същност на машините, което да улесни изучаването на специалните машини и др.

412 страници

@bgmateriali.com

Изтеглиsave