Ренесансът в Англия и трагедията „Хамлет“

Ренесансът в Англия обхваща периода от края на XV в. до 30-те години на XVII в. Проявява се интерес към старогръцката и римската литература. Популярни са „Успоредни животописи“ на Плутарх (биографии на знаменити личности от Античността) и кървавите трагедии на римския драматург и философ Сенека.

Ренесансът в Англия и развитието на театъра

Историческите процеси в английското общество се различават сериозно от общото развитие на Европа. Стремежът към независимост и самостоятелно определяне на пътя, по който страната да върви, още през Средновековието се изразява в непрекъсната борба срещу най-големия авторитет