Възникване и развитие на човешките митове

Възникването на митологичната култура започва едновременно с появата на човека и неговите общности. Нещо повече - развитието на човека не би било възможно без митологичните образи, защото това, което го отличава от животното, е способността му да създава свои представи за появата и подредеността на

Възникване на християнската култура

Появата на християнството е свързана с големите исторически промени, настъпили с разширяването на света след завоеванията на Александър Македонски (III в. пр.Хр.). На мястото на малките етнически култури, живеещи в сравнителна изолация и противопоставяне една на друга, се установява едно небивало смешение на народи, религии и хора.

Възникване на баснята. Езоп

Баснята може да бъде причислена към най-древните произведения на устното народно творчество. Това е кратка творба в прозаична или стихотворна форма с изобличително-поучително съдържание. Баснята води началото си от приказките за животни.