"Моето семейство и други животни" /Бъчва със знания/ - тестови задачи

1.„Бъчва със знания" е част от: - 1 т. A)разказ Б)роман B)легенда Г)мит

Евристични методи за решаване на задачи - класификация

Евристичните методи могат да бъдат систематизирани по различни принципи. Емоционални методи - основават се на въздействие на емоция и се делят на подсъзнателни (при които идеи се извличат от подсъзнанието) и съзнателни (при тях активно е съзнанието).

Проверка закона на ОМ - тест със задачи

Проверка закона на ОМ - големина на ток, напрежение в двата края на крушка, напрежение в краищата на съпротивление, падове на напрежение.

Старогръцки митове - тестови задачи

Митове и легенди за сътворението на света Старогръцки митове Тест 1 1.  Върховен бог в гръцката митология е: а) Кронос

Библейски митове - тестови задачи

1. Библията е сборник от свещени тек¬стове за всички: а) християни б) мюсюлмани в) хора г) будисти

Примерни изпитни задачи по САА

Тук ще откриете примерни задачи и задачи, които са се падали на изпити по Синтез и анализ на алгоритми (САА). Задачите включват: - Алгоритми с едномерни и двумерни масиви. - Аналитични алгоритми. - Списъци. - Сортиране.

22 примерни задачи за изпита по АСЛС + решения

1. Да се намери най-простата двустъпална реализация на схемата. 7. Да се реализира зададената функция само с 3 мултиплексора 2-1. K (1,2,4,5, 9,10,12,13). 8. Да се реализира зададената функция само с 3 мултиплексора 2-1. K (0,1,5,6, 8,9,13,14). 9. Да се реализира зададената функция само с 3 входови ПЛМ.

Примерни задачи за изпита по Теоретична електротехника

Примерни задачи за изпита по теоретична електротехника - задачите са от няколко типа, като са дадени техните решения. Някои от тях дори са се падали на изпита в ТУ - София. В задачите се търси големина на тока, индуктивност, активна мощност, ток и напрежение преди/след комутация и т.н.

Примерни задачи и решения по СС, които се падат на изпита в ТУ-София

Тук ще откриете няколко варианта на задачите, които се падат при изпит по Сигнали и системи. Задачите са писани подробно и в стъпки. Задачите са за изпита по СС в ТУ-София.

Тестови задачи по БЕЛ – 5 клас

1.В кой ред всички думи имат представки? а) разговор,безкраен, изход б) преглед, дом, хлебар в) избягам, надпис, глава г) размисъл, пътник, побягвам