Пунктуация на видовете изречения според целта на общуване

В края на съобщителните изречения се пише точка, а при недовършена мисъл—многоточие, например: Дядо Йордан беше главата, баба Марга – душата на кръчмата. (Елин Пелин) Над полето, сякаш с кръст в ръка, прехвръкна надеждата, по нея радостта.

ТЕСТ - български език - Официално и неофициално общуване - 5 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас Официално и неофициално общуване 1. В кой случай общуването е неофициално? – 1 т. а) между лекар и пациент в поликлиниката, б) между пътник и контрольор в автобуса в) между участници в отбора по волейбол, г) между купувач и касиерка в магазин

ТЕСТ - български език - Езикът – средство за общуване - 5 клас

ТЕСТ – 2, ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас, Езикът – средство за общуване, 1. Кое НЕ е вярно за текста? – 1 т., а) служи за размяна на информация, б) създаден е със средствата на езика, в) изграден е от думи и от изречения, г) има само писмена форма

ТЕСТ по български език - Текстът в научното общуване - 6 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас, Текстът в научното общуване Прочетете текста и изпълнете задачите след него. С думата иновация (нововъведение) се назовават изобретения в различни области на човешката дейност и познание. Иновацията може да е както продукт, така и идея, метод, процес.

Тест по български език (Текстът в научното общуване) № 1 - 6 клас

1. Предназначението на научния текст е: а) Да подтиква читателя към действие. б) Да въздейства върху емоциите на читателя. в) Да дава достоверна информация. г) Да отразява актуални събития.

Тест по български език (Текстът в научното общуване) № 2 - 6 клас

1. В кое от изреченията думата звезда е термин? а) На тъмното небе трепна първата звезда. б) Двойните звезди се сливат в една голяма звезда, наречена неутронна. в) На концерта ще пее и една истинска звезда. г) Медальонът ми е с форма на звезда.

Тестови задачи – Език и общуване. Просто изречение (6 клас)

1. Общуването е: а) предаване на информация; б) споделяне на мисли по вълнуващи въпроси от някого; в) двустранен процес на предаване и приемане на информация. 2. Адресатът е:

Текстът в научното общуване

НАУЧЕН СТИЛ. ТЕКСТЪТ В НАУЧНОТО ОБЩУВАНЕ В съвременното общество науката е извънредно важен фактор за развитието на живота. Научните изследвания позволяват на хората да разберат как е устроен светът, какви са законите, управляващи природата и човешките общества, кои са факторите, превръщащи биологичното същество homo sapiens в човек в пълния смисъл на думата.

Език, текст, общуване

Езикът е универсално средство за общуване. Именно с помощта на езика човекът може да опознава себе си и света, може да го моделира, да се променя. Чрез езика хората назовават различни предмети и явления (маса, книга, дъга), признаци (голям, висок, просторен, верен), действия (вървя, чета, общувам, творя), количество (един, десет, сто).

Използване на реторични стратегии в публични изказвания

Публичното изказване по граждански проблем е аргументативен текст, предназначен за устно официално общуване по време на дискусии, конференции, чествания и др.