Пунктуация на видовете изречения според целта на общуване

В края на съобщителните изречения се пише точка, а при недовършена мисъл—многоточие, например: Дядо Йордан беше главата, баба Марга – душата на кръчмата. (Елин Пелин) Над полето, сякаш с кръст в ръка, прехвръкна надеждата, по нея радостта.

ТЕСТ - български език - Официално и неофициално общуване - 5 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас Официално и неофициално общуване 1. В кой случай общуването е неофициално? – 1 т. а) между лекар и пациент в поликлиниката, б) между пътник и контрольор в автобуса в) между участници в отбора по волейбол, г) между купувач и касиерка в магазин

ТЕСТ - български език - Езикът – средство за общуване - 5 клас

ТЕСТ – 2, ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас, Езикът – средство за общуване, 1. Кое НЕ е вярно за текста? – 1 т., а) служи за размяна на информация, б) създаден е със средствата на езика, в) изграден е от думи и от изречения, г) има само писмена форма

ТЕСТ по български език - Текстът в научното общуване - 6 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас, Текстът в научното общуване Прочетете текста и изпълнете задачите след него. С думата иновация (нововъведение) се назовават изобретения в различни области на човешката дейност и познание. Иновацията може да е както продукт, така и идея, метод, процес.

Тест по български език (Текстът в научното общуване) № 1 - 6 клас

1. Предназначението на научния текст е: а) Да подтиква читателя към действие. б) Да въздейства върху емоциите на читателя. в) Да дава достоверна информация. г) Да отразява актуални събития.

Тест по български език (Текстът в научното общуване) № 2 - 6 клас

1. В кое от изреченията думата звезда е термин? а) На тъмното небе трепна първата звезда. б) Двойните звезди се сливат в една голяма звезда, наречена неутронна. в) На концерта ще пее и една истинска звезда. г) Медальонът ми е с форма на звезда.

Контролна работа – 5 клас. Текст и общуване

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. - 9.).           Петте ни едри овчарски кучета с големи глави и рунтави опашки бяха винаги при стадото. Неро стоеше вкъщи. За разлика от своите събратя той имаше малка глава, тънка опашка и гладък, късичък косъм. Муцуната му беше остра, а нозете и тялото дълги.

ТЕСТ. Речев етикет в електронното общуване

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас РЕЧЕВ ЕТИКЕТ В ЕЛЕКТРОННОТО ОБЩУВАНЕ 1. Посочеше НЕВЯРНОТО твърдение. При електронно общуване: A) Можем да установим зрителен контакт със събеседника. Б) Служим си с мобилно устройство.     B) Не можем да преустановим контакта по наше желание. Г) Можем да общуваме с повече от един събеседник.

Речев етикет в електронното общуване

1. Ситуация на електронното общуване Електронното общуване се различава от обикновеното устно общуване, от една страна, а от друга - от нормалното писмено общуване. При него връзката между отправителя и получателя на съобщението е по-пряка

Контролна работа. Език и общуване

КОНТРОЛНА РАБОТА  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас ЕЗИК И ОБЩУВАНЕ 1. В коя ситуация общуването НЕ е пряко? A) между майка и дете вкъщи  Б) между приятели по скайп B) между учител и ученик през междучасието Г) между дете и съседка пред блока