Вторични химични източници на електрична енергия – акумулатори. Видове. Процеси при зареждане и работа.

1. Същност на акумулаторите: В акумулаторите токообразуващите реакции са почти напълно електрохимично обратими. При разряд те работят като галванични елементи, т.е. преобразуват химичната енергия в електрична, а при заряд – като електролизни клетки. 2. Някои основни видове акумулатори а) оловен акумулатор Положителният полюс на този акумулатор е електрод от PbO2, който е под форма на паста, запресована към оловна решетка. Отрицателният полюс е от олово. Като електролит се използва воден разтвор на 25-30% сярна киселина.

„Проектиране на електросъединения за обемен монтаж” – Курсова работа

1. Определяне на главната и основните функции. ГФ : провежда ел.ток, осъщ. обемен монтаж ОФ: провежда енергия, изолация, закрепване, защита 2. Описание на варианти на начина на разпознаване на проводниците и начина на закрепването им. a) за разпознаване на проводниците: - по цвят - чрез прикрепване на номер б) за прикрепване на проводниците в снопа : - чрез изолирбанд - чрез свински опашки - чрез текстилна плетка -оплетени б) за прикрепване към устройство - чрез свободен край - чрез накрайник (щепселен, щекерен, кабелен) - чрез спояване - чрез притягане с винт към извода

„Устройство за превключване на електрически вериги” – Курсова работа

Концептуално проектиране на електротехническо изделие ГФ – превключва ел. Вериги „Устройство за превключване на ел. вериги” Устройство – начин, уред, механизъм, апарат Превключване - Ел. верига – система „Начин за превключване на ел.вериги” „Уред за превключване на ел.вериги” „Механизъм за превключване на ел.вериги” „Апарат за превключване на ел.вериги” „Устройство за превключване на ел.система” Някои идеи за превключване на ел.вериги са: - Тежест (използване на силата на закрепена в единия край на пластината тежест за преместване на пластината); - Въже (чрез дърпане на въже закрепено за пластината, тя се мърда) ; - Звуково превключване (чрез силен звук да се превключва само); - Налягане (чрез въздух под налягане и балон се мести пластината).

Консервативни сили. Потенциална енергия. Връзка между работа и потенциална енергия.

Нека да пресметнем работата, извършена от различни сили. При издигане на тяло по наклонена равнина от т. 1 до т. 2 (фиг.1), на тялото действат няколко сили – силата, която го издига, силата на тежестта, силата на триене и силата на реакция наопората. Ние ще се интересуваме от работата на силата натежестта и силата на триене. И двете сили са постоянни поголемина и посока и можем да приложим формулата за работа на постоянна сила...

Вътрешна енергия. Първи принцип на термодинамиката. Работа при някои изопроцеси. Топлинен капацитет.

Ние получихме пълната енергия на молекулите на идеалния газ като сума от кинетичните енергии наотделните молекули (E=Ek), тъй като за него пренебрегваме потенциалната енергия на взаимодействиена молекулите и вътрешния им строеж (считаме ги за материални точки).

Тестови задачи по български език /вариант за кл. работа №1/

Видрата е малко по-едра от котка. Тялото й е удължено, гъвкаво и на дължина достига до 75 см. Опашката й е сравнително дълга и масивна. Гърбът й е шоколадово кафяв, а коремът е по-светъл. Между пръстите има плавателна ципа. Обитава скалисти брегове на реки, блата и езера. За скривалища използва дупки и скални цепнатини. Животът на видрата е тясно свързан с водата.

„Генератор на правоъгълни импулси ” – Курсова работа

1. Определяне на главната функция на ПВ(генератор на правоъгълни импулси 10 Hz – 50 kHz) и на участващия в ПВ елемент(резистор): 1.1.ГФ на ПВ: генериране на правоъгълни импулси. 1.2.ГФ на резистор – оказва допълнително съпротивление. ИФ – Закон на Ом. ОФ1 – провеждане на ел. ток; ОФ2 – изолация; ОФ3 – закрепване; 2. Връзките на ТО с околната среда са електрически (за извеждане на изходящия ел. сигнал) и механични (за осигуряване на закрепване към ОТС). 3. Технология на изработване на ПП и ПВ. Нанасяне на електропроводимите изображения, необходимите контактни площатки и монтажни отвори вурху изолационната основа на ПП.

Тестови задачи по български език за класна работа - 1 срок

Прочетете текста и отговорете на въпроси: /1 – 5/           —  Бай Петре - обърнал се един селянин към Хитър Петър, - ще ти кажа една тайна, но ми обещай, че никому няма да  я обадиш! —  Обещавам! - съгласил  се   Хитър   Петър. —  Все едно, че нищо не си чул.

Консервативност на електростатичното поле. Работа на електростатични сили в електростатично поле. Потенциална енергия.

Ако сравним законите на Нютон за всеобщото привличане и на Кулон за взаимодействие между неподвижни точкови заряди, виждаме, че те имат еднакъв вид – и двете сили зависят правопропорционално от една постоянна характеристика на телата (маса или заряд) и обратно пропорционално на разстоянието между тях.

Тестови задачи (примерен тест за класна работа №1)

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1. – 5. вкл. Бурано – островът, който е един от най-големите в лагуната на Венеция, има около 4800 жители и предлага спокойствие, за което Градът на гондолите не може и да мечтае. За туристите днес островът предлага освежаваща цветна терапия и тишина, каквито няма във Венеция. Камбанената кула към църквата „Сан Марино” е наклонена дори повече от известната по целия свят кула в Пиза.