Тестови задачи върху части на изречението и части на речта

1. Коя е излишната дума? A) подлог    Б) прилагателно B) сказуемо    Г) допълнение

Правописни особености на някои неизменяеми части на речта

Наречията за начин и някои наречия за време и място могат да се степенуват, като между тях и частиците за степенуване се пише съединителна чертица: зле, по-зле, най-зле; зловещо, по-зловещо, най-зловещо; рано, по-рано, най-рано; горе, по-горе, най-горе.

Контролна работа – 5 клас. Думите като части на речта.

В коя от думите има правописна грешка (задачи 1 - 6)? 1. А) седем   Б) осъм В) единайсет Г) четири 2. А) кой човек Б) кои хора В) кой момичета Г) кои деца

Контролна работа. Думите като части на речта. Изречението и неговия състав.

1. В кое изречение глаголното лице е вършител на глаголното действие? A) Човекът говореше необикновено развълнувано и многословно. Б) Пролетната картина бе описана подробно в разказа. B) Разговорът между двамата беше продължен и на следващия ден. Г) Цялото училище е украсено за празника от учениците.

Правописни особености на частите на речта

Драги седмокласници, правописът и пунктуацията са едни от важните елементи на една писмена работа – особено ако желаете да получите по-висока оценка. Овладяването на тези правила е задължително да стане в прогимназиалния курс, когато се развива чувството към правоговора и правописа.

ТЕСТ. Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог

1. В кой ред всички думи са неизменяеми части на речта? A) пред, си, от Б) им, над, е B) долу, под, из Г) вдясно, ги, в 2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.       Наречието е дума, която: A) означава признак на глаголно действие Б) е изменяема част на речта B) понякога служи за връзка между изреченията Г) означава признак на предмет

Тестови задачи – Части на речта. Видове местоимения (6 клас)

1. Местоимението е: а) част на речта, с която се назовават предмети, лица, явления, абстрактни понятия; б) част на речта, с която се заместват имена или техни признаци; в) част на речта, която означава качество или свойство, неотделими от самия предмет.

ТЕСТ. Изменяеми части на речта. Местоимение

Прочетете изречението и изпълнете задачи 1. - 5. В клоните на тая чудна върба открай време имаше дванадесет щъркелови гнезда и всяка пролет в тях идваха и мътеха дванадесет чифта щъркели – най-многолюдната жива стока на нане Стоичко. (Елин Пелин)

Синтаксис - части на речта и части на изречението

Терминът синтаксис е от гръцки произход и означава свързване. Синтаксисът разглежда свързването на думите в словосъчетания и на думите и словосъчетанията в изречение. В лингвистиката има различни дефиниции на изречението: психологическа, логическа, функционална, структурна. Основните признаци на изречението са:    - граматическа оформеност;    - интонационна оформеност;    - смислова оформеност.

Части на речта и части на изречението

Части на речта: 1. Съществително име - назовава предмет (майка, бор, куче, къщи, височина, летене) 2. Прилагателно име - означава признак на предмет (хубав, богат, умен, дървен, стъклен) 3. Местоимение - замества име или именно словосъчетание (аз, ти, мой, твой, този, онзи) 4. Числително име - назовава число, брой или поредност (три, четири, първи, втори)