Аргументативен текст

ТОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ: 1.СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ 2. ОТГОВОР НА ЛИТЕРАТУРЕН ВЪПРОС 3. ЕСЕ 4. СЪЧИНЕНИЕ ЗАГЛАВИЕ То може да съдържа: ПРОБЛЕМ, ТЕМА, ФОРМУЛИРОВКА ПОД ФОРМАТА НА ВЪПРОС, ФОРМУЛИРАНЕ НА ЛИТЕРАТУРЕН ПРОБЛЕМ, ЕСЕИСТИЧНА

Как да пишете есе

В историята на световната литература и философия есето се заражда още в древността, но се утвърждава като самостоятелен жанр през 1580 г., когато френският философ Мишел дьо Монтен издава своите “Опити” (фр. essai означава опит).

Тропи и фигури

І. Тропи (гр. tropos – начин на изразяване) – дума или израз, употребени в преносен смисъл. 1. Епитет – художествено определение: уморен залез, мъртва тишина – метафорични епитети.

Как се пише есе? - 2

Първата стъпка. Макар че прилича на своите събратя, всеки човек е неповторим и единствен. Както скъпоценният камък пречупва светлината по характерен само за него начин, така и човекът пречупва през себе си образа на света.

Насоки за писане на съчинение разсъждение - „Маминото детенце"

Повестта на Любен Каравелов „Маминото детенце" е първата художествена творба, върху която в 7. клас практически се осмислят знанията и уменията за създаване на текст съчинение разсъждение, посветено на художествени проблеми от изучаваните литературни творби.

Съчинение разсъждение

Тук ще говорим за съчинението разсъждение като за учеников текст (създаван от ученика текст) с конкретна жанрова (видова) определеност. Изхождаме от убеждението, че успешността на съчинението разсъждение като текст в специфичен дидактически (учителен, обучаващ) жанр съвпада с оптималното осъществяване на практическата му цел, която е учениковият

Отговор на литературен въпрос

Отговорът на литературен въпрос е текст разсъждение, в който се доказва определено твърдение, свързано с изучавано литературно произведение. Преразказът е нежелателен. Набляга се на разсъжденията и изводите по поставения въпрос, дават се и доказателства за тях от текста на творбата. Основното глаголно време е сегашно.

Примерен отговор на литературен въпрос - „На прощаване“

ПРИМЕРЕН ОТГОВОР НА ЛИТЕРАТУРЕН ВЪПРОС Каква е ролята на лирическото въведение в стихотворението „На прощаване“ от Христо Ботев? Конкретен повод за създаване на стихотворението „На проща­ване" е подготовката на Христо Ботев да премине в България с четата на Жельо войвода. В творбата поетът отразява мислите, представите и чувствата, породени от предстоящата борба. Спо­ред изследователите това произведение се превръща в своеоб­разно завещание

Как се пише отговор на литературен въпрос

Какво е отговор на литературен въпрос Писмен текст разсъждение, чиято тема е зададена като въпрос върху литературно произведение. Коментарен текст, в който пишещият заявява и аргументира своя теза по поставения въпрос. Текст с фиксирани композиционни части - увод, теза, изложение, заключение. Уводът е кратка въвеждаща част

Отговор на литературен въпрос. Създаване

Литературен е въпросът, който пита за елемент от литературна творба или за нея като цяло. Видове литературни въпроси: