Изследване на диелектрични материали - Упражнение

I. Задание 1. Да се измери изменението на параметрите: капацитет Cx и тангенс на ъгъла на диелектричните загуби tgδ на образците при изменение на температурата в диапазона от TA (стайна температура) до Тmax. 2. Да се пресметне за всеки образец коефициента k, отразяващ влиянието на геометричните размери на образеца. 3. Да се изчисли относителната диелектрична проницаемост εr на образците за всяка от температурите на измерване като получените резултати се представят графично, т.е. εr=f(T). Аналогично да се представи зависимостта tgδ=φ(T). 4. Да се определи температурния коефициент αεr на всеки образец за 2 температури от изследвания интервал.

Изследване на магнитни материали - Упражнение

I. Задание 1. Да се снеме експериментално и да се построи графично за всеки един от изследваните магнитни материали основната крива на намагнитване Bm=f(Hm). 2. Да се определят коерцитивният интенцитет Hc и остатъчната магнитна индукция Br и да се начертае граничния хистерезисен цикъл за всеки един от образците. 3. Да се изчисли за всяка мостра динамичната относителна магнитна проницаемост μr като получените зависимости μr = f(Hm) се представят графично. II. Теоретична постановка

Изследване на температурните коефициенти на параметрите на пасивни електронни елементи - Упражнение

I. Задание 1. Да се изследва зависимостта на съпротивлението от температурата на различни видове резистори в температурен интервал от стайната температура TA до 70°C. Да се определят температурните коефициенти на съпротивлението на изследваните резистори и въз основа на тях да се изчислят стойностите на съпротивленията при 0°C и при 100°C. Да се представи графично зависимостта ΔR/R=f1(T). 2. Да се изчислят коефициентът на температурна чувствителност B и константата A на термистор (NTC). Да се определят температурния коефициент на термистора при 20°C и стойностите на съпротивлението на термистора при 0°C и 100°C.

Изследване на проводникови материали при изменение на околната среда - Упражнение

1. Задание: 1.1 Да се измерят съпротивленията на образците при посочените температури 1.2. Да се определи TKR за всеки образец за всеки две температури от зададен интервал 1.3. Зависимостта R(t) да се представи графично. 1.4. Да се намери aR за всеки образец и да се изчислят съпротивленията на образците при t 0оС – 100оС .2. Теоретична обосновка: Според класификацията си, проводниците биват два основни вида 1.1. Твърди проводници - метали и техните сплави. 1.2. Течни проводници - различните електролити и разтопени метали.

Изследване на диелектрични материали при изменение на температурата на околната среда - Упражнение

I.Задание 1.Да се измери изменението на параметрите: капацитет Сх и тангенс на ъгъла на диелектричните загуби tgδ на образците при изменение на температурата на диапазона от Та (стайна температура) до Тмах. 2.Да се пресметне за всеки образец коефициента k, отразяващ влиянието на геометричните размери на образеца. 3.Да се изчисли относителната диелектрична проницаемост εr на образците за всяка от температурите на измерване като получените резултати се представят графично, т.е. εr=f(T). Аналогично да се представи зависимостта tgδ=ς(Т) 4.Да се определи температурният коефициент αεr на всеки образец за две темератури от изследвания интервал.

Изследване на магнитно-меки ферити в нискочестотни полета - Упражнение

1. Задание: 1.1. Да се визуализира семейство от динамични хистерезисни криви за всеки образец и се определят Hm и Bm. Зависимостта Bm(Hm) да се построи графично за всеки интервал. 1.2. Да се изчисли динамичната относителна магнитна проницаемост r за всяка Hm. 2. Теоретична обосновка: 2.1. Същност на феритите - система от един или няколко метални окиси, които заедно с железния окис участват в сложна структура. Металните окиси са с полупроводникови свойства, поради което имат голямо специфично съпротивление. Най-разпространени са феритите, чиято хим. Формула има обобщен вид - MO Fe2 O3, където с M е означен металния йон на окиса. 2.2. Моноферити - ферити, в които участва само един метален окис освен Fe2 O3

Изследване на температурните коефициенти на параметрите на пасивните елементи - Упражнение

1. Задание: 1.1 Да се изследва зависимостта на съпротивлението на различни резистори от температурата за топлинния интервал [T0; 70C]; да се определи температурния коефициент на съпротивление; да се представи графично зависимостта ΔR/R=f1(T). 1.2 Да се изследва зависимостта на капацитета на кондензатори с различни диелектрици от температурата за топлинния интервал [T0; 70C]; да се определи температурния коефициент на капацитета; да се представи графично зависимостта ΔС/С=f2(T). 2. Теоретична обосновка: Резисторите (наричани понякога съпротивления) са най-използваните елементи на електронните схеми.

Изследване на проводникови материали при изменение на температурата на средата - Упражнение

1.Теоретична част Според класификацията си, проводниците биват два основни вида 1.1. Твърди проводници - метали и техните сплави. 1.2. Течни проводници - различните електролити и разтопени метали. Според предназначението си проводниковите метали се делят на няколко групи: 1.3. ПМ с голяма проводимост - използват се за направа на проводници, кабели и др. . 1.4. ПМ с голямо съпротивление - за различни съпротивления термодвойки и др. . 1.5. ПМ за електрически контакти - това са някои метали, електрически въглен, припой и др. . 1.6. ПМ за електрически контакти - за изработване на ел. контакти се използват мед, сребро, злато. Основните характеристики на проводниците са: 1.7. Специфична проводимост - определя количествено способността на материала да провежда ел. ток.

Примерни тестове (1 курс, 2 семестър)

ЗАГУБИ В ДИЕЛЕКТРИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПРОВОДНИКОВИ СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВИ МАТЕРИАЛИ КОНДЕНЗАТОРИ ПОЛЯРИЗАЦИЯ МАГНИТНИ МАТЕРИАЛИ РЕЗИСТОРИ

Видове проводникови материали

Класификация на проводниковите материали Метали и сплави с висока проводимост Резистивни материали Припои и флюсове Метали и сплави за контакти Термоустойчиви сплави Метали и сплави за термодвойки мед, алуминий, благородни метали изолирани проводници проводнициза трансформатори метализациянапечатниплатки Диелектрик, Проводник, Електролит вентилатори, радиатори, електролитни кондензатори Злато, Интегрални схеми, резистори, съпротивление нагревателни елементи