Пищови по Машинознание

В този архив ще намерите пищови по Машинознание. Развити теми: 1. Обощени координати на точка. 2  Кинематични двоици. 3. Прости движения на твърдо тяло. 4. Общо равнино движение. 5. Разпределение на скорост и ускорение. 6. Типов анализ на елементарни равнинни лостови механизми. 7. Механизми с прекъснато действие – лостови, гърбични, малтийски и др.

Геометричен и кинематичен анализ на лостови механизми

Геометричният анализ на механизмите обхваща задачите за изследване на движението на звената чрез функции на структурата и геометрията. Проблемите, засягащи движението като функция само на пространството, са чисто геометрични. Определянето на позициите на звената (чрез линейни и ъглови координати), спрямо равнината на стойката, при зададени положения на началните звена може да се извърши независимо от начина, по който те се изменят във времето.

Гърбични механизми, видове, затваряне на двоицата, фазови ъгли, геометрични и силови ограничения

Гърбичните механизми са контурни механизми с две подвижни звена, образуващи контурна двоица, или с три подвижни звена едното, от които е пасивно и служи за намаляване на триенето в контурната двоица.

Лекции по Машинознание

Лекции по Машинознание, които могат да се използват за обучение в ТУ София. 1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ - механизъм, машина, звено, кинематична двоица, обобщени координати, ойлерови ъгли. 2. СТЕПЕНИ НА СВОБОДА И ВИДОВЕ МЕХАНИЗМИ - степени на свобода на пространствени и равнинни механизми, конструктивни особености, видове механизми. 3. РАВНИННО ДВИЖЕНИЕ НА ТОЧКА И ТЯЛО - скорости, ускорения на точка в декартова и естествена координатна система, ротационно, транслационно и равнинно движение на тяло. 4. РАВНИННО ДВИЖЕНИЕ ПРИ ЛОСТОВИ МЕХАНИЗМИ - планове на скоростите и ускоренията, примери.

Учебник по Машинознание

Курсът по машинознание е необходимата връзка между теоретичните дисциплини - математика, физика, дескриптивна геометрия, техническо чертане, теоретична механика и съпротивление на материалите и учебните дисциплини, изучаващи специалните машини за осъществяване на конкретни технологични операции и процеси от специалностите.

Конспект по Машинознание

Конспект по машинознание, съставен от Т. Тодоров (ТУ - София). 1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ - механизъм, машина, звено, кинематична двоица, обобщени координати, ойлерови ъгли. 2. СТЕПЕНИ НА СВОБОДА И ВИДОВЕ МЕХАНИЗМИ - степени на свобода на пространствени и равнинни механизми, конструктивни особености, видове механизми. 3. РАВНИННО ДВИЖЕНИЕ НА ТОЧКА И ТЯЛО- скорости, ускорения на точка в декартова и естествена координатна система, ротационно, транслационно и равнинно движение на тяло..

Идеални реакции

Реакции се наричат силите в кинематичните двоици, чрез които звената си взаимодействат. Ако при изчисленията се пренебрегнат силите на триене, получените реакции се наричат идеални. В геометрично неизменяемите конструкции сили на триене няма, защото триенето е следствие на относителното движение. В тези конструкции реакциите са идеални по своята природа. В раздела статика от механиката, където се разглеждат предимно такива конструкции, за този тип механични взаимодействия е прието наименованието опорни реакции.

Масови сили и масови характеристики на звената

Масовите сили са обемно разпределени и се дължат на масите в елементарните обеми и техните ускорения. Въпреки че масите на звената са разпределени триизмерно, ако съществува равнина на материална симетрия, елементарните обеми може да се концентрират в сечението на тази равнина, като по този начин системата елементарни сили се свежда до равнинна.

Основни понятия и обекти на машинознанието

Обекти на машинознанието са абстрактните понятия от механиката - точка, тяло, механична система, идеализации на реални обекти - звено, механизъм, кинематична верига и елементите на реалните конструкции-валове, оси, лагери.

Относително движение при лостови механизми, положения, скорости и ускорения

Разглежда се плъзгаща двоица съставена от звено 1 (кулиса) и звено 2 (плъзгач). Началото на координатната система Oxyz се разполага в центъра на шарнира на кулисата и е неподвижно свързана с нея. Ос y е насочена по посока на относителното движение на двете звена.