Спектрален анализ на периодични сигнали - 1-ви протокол по СС

Всяка хармонична съставка в реда на Фурие се характеризира с амплитуда Ak и  начална фаза .Честотната зависимост на амплитудите и фазите на хармоничните съставки се нарича съответно спектър на амплитудите и фазите.Графичното изображение на спектъра се нарича спектрална диаграма.

Корелационен анализ на сигналите - 2-ри протокол по СС

Корелацията между два сигнала се използва при откриване и разпознаване на сигнали в условията на интензивни смущения или когато сигналите са сравнително слаби. Корелационните функции изразяват количествено връзката (корелацията) на сигналите в различни моменти от времето. Съществуват два вида корелационни функции – автокорелационна и взаимнокорелационна.

Изследване на сигнали с амплитудна модулация - 3-ти протокол по СС

Модулацията е процес, при който информационното съдържание на звуков, видео или цифров сигнал се предава на високочестотен носещ сигнал, предипоследният да се излъчи от радиопредавателя. Устройството, реализиращо процеса на модулация, се нарича модулационно стъпало(модулатор).

Изследване на ъглово-модулирани сигнали - 4-ти протокол по СС

Ъгловата модулация се характеризера с изменение на фазовия ъгъл на носещото трептение в зависимост от управляващия сигнал. Изразът за сигнал с ъглова модулация има вида : afm(t)=Aocos(ωot + kS(t)), където ωo- честотата на носещото трептение , k- коефициент за изравняване на размерностите , S(t)- функция, описваща измененията на управляващия сигнал.

Лекции по СС на доц. Веска Георгиева от ТУ-София

Лекции по СС на доц. Веска Георгиева от ТУ-София под формата на висококачествени снимки. Подбрани са всички нейни лекции, като са дописвани и допълнителни данни за формули, схеми и т.н. Темите са по конспекта.

Примерни задачи и решения по СС, които се падат на изпита в ТУ-София

Тук ще откриете няколко варианта на задачите, които се падат при изпит по Сигнали и системи. Задачите са писани подробно и в стъпки. Задачите са за изпита по СС в ТУ-София.

Развити въпроси за изпита по СС при В. Георгиева в ТУ-София

Развити въпроси за изпита по СС при В. Георгиева в ТУ-София. Тук ще откриете в WORD и PDF формат всички въпроси, които може да се паднат да изпита по СС. Ето кои са те....