Развити въпроси за изпита по САА при О. Наков в ТУ-София

Развити въпроси за изпита по САА при О. Наков в ТУ-София: 1. Основни понятия. Варианти на алгоритми. Влияние върху производителността. Въведение в анализа. 2. Примерна задача – свързаност на обекти. Дефиниране на абстрактни операции в задачата. Начален алгоритъм. Алгоритъм за бързо намиране. Програмна реализация. Представяне в дърво...

Сортиране. Видове сортиращи алгоритми. Примери

Идеята на метода е следната: търси се елемент с най-малкия (или най-големия) ключ; намереният елемент се премества в началото (или в края) на масива и се изключва от разглеждането; действието се повтаря, докато не се изберат всички n елемента. Методът е аналогичен на метода на простото вмъкване - и в двата случая в левия край на масива се образува поредица от вече подредените елементи.

Backtracking - Търсене с връщане назад

Започва с с целта или решението и се предприема движение в обратната посока - к началната постановка на задачата. След това пак от постановката към решението и т. н. Задача за джипа: Да се пресече пустиня с дължина 1000 мили с MIN разход на гориво. Обемът на резервоара - 500 л, разходът на гориво е 1 л на 1 миля (за улесняване на сметките).

Рекурсия. Въведение в рекурсията

Def. Един обект се нарича рекурсивен, ако се съдържа в себе си, или е дефиниран чрез себе си. В компютърните науки рекурсията е една от най-мощните техники на програмиране: чрез нея елегантно се дефинират алгоритми, съставят се удобни и гъвкави структури от данни. При програмирането на рекурсивни функции трябва да се обърне внимание на няколко важни условия.

Дървета. Дървовидни структури. Примери

Съществуват две дефиниции на дървовидна структура или дърво. Нерекурсивна: Дърво е свързан граф без цикли. Рекурсивна: Дърво от тип Т е структура, образувана от данна от тип Т, наречена корен, и крайно множество (възможно и празно) елементи - дървета от тип Т, наречени поддървета.

Графи. Мрежови структури.

Структурата граф подобно на дървото се състои от непразно множество върхове (възли) V и множество дъги (ребра) Е.  Графът е подмножество от декартовото произведение на двете множества - V и E: G = {V, E}

Примерни изпитни задачи по САА

Тук ще откриете примерни задачи и задачи, които са се падали на изпити по Синтез и анализ на алгоритми (САА). Задачите включват: - Алгоритми с едномерни и двумерни масиви. - Аналитични алгоритми. - Списъци. - Сортиране.

Пищови по САА

Алгоритъм - формализирана методика за решаване на една задача. Лесно съпоста-вима с езиците за програмиране. Преди алгоритмиране трябва да имаме представа за данните и организацията им. Алг. за решаване на дадена задача е последователност от инструкции.