Пищови по Бизнес икономика

Въпрос 1: Предприятието - основен икономически субект на стопанската дейност. Правни форми. Въпрос 2: Функциониране на предприятието в пазарни условия. Обкръжаваща среда. Въпрос 3: Капитал на предприятието (или Бизнес организация). Въпрос 4:.Инвестиции на бизнес организацията. Въпрос 5: Дълготрайни активи - състав, структура и оценки

Дълготрайни активи - изхабяване, амортизация и използване

1. Изхабяване на Дълготрайните активи: а) физ.изхабяване (износване) на ДА; б) Икономич.износване; 2. Амортизационно отчисления и методи за тяхното изчисляване: а) амортизационни отчисления; б) Методи за определяне на амортиз.отчисления (АО).

Дълготрайни активи­ - състав, структура и оценки

Това е частта от активите, която ще се използва от БО за период повече от една година. Съоръжения са: пътища, канали, ЖП линии, мостове и др. Те основно имат спомагателен характер! Енергетично оборудване: трансформатори и т.н. Предавателни системи и инсталации. Свързани са с преноса на енегрия, материални потоци, информация и др.;  Производствени машини – пряко свързани с въздействието в/у предмета на труда. Те имат най­съществ.роля в произв.процес. Контролно измервателни прибори и средства за автоматизация.

Инвестиции и инвестиционна дейност на предприятието – обхват, видове инвестиции, инвестиционен процес

Под инвестиции се разбират паричните средства (капиталът), които чрезинвестиционния процес ще се трансформират в активи на БО, необходими заосъществяване на ПСД. Под инвестиции ще се разбират, в широк аспект, не само паричните средства,но и материални, трудови, информационни и други ресурси, които чрезинвестиционния процес се преобразуват в активи на БО, необходими за осъществяванена ПСД.

Капитал на предприятието – същност, роля, състав и структура. Капиталови пазари.

Капиталът е имуществото на едно лице или организация, което се използва за осъществяване на стопанска дейност с цел получаване на печалба. От гледнаточка на счетоводната отчетност капиталът изразява източниците на средства заосъществяването на производствено-стопанската дейност.

Краткотрайни активи (КА) на предприятието – състав, структура и обръщаемост

Изразяват наличието на определени предпоставки за осъществяване на ПСД. Характерно за тях е , че те се използват в рамките на 1г (до 1г). В някои случаи можеда се използват еднократно. В началото разполагаме с парични средства (ПС), с тях закупуваме материални запаси(МЗ). Те се включват в незавършеното производство (НП). След това имаме готовапродукция (ГП) и може веднага да получим ПС или да преминем през стока (С) до достигане на ПС.

Краткотрайни активи на бизнес организцията

КА отразяват наличието на предпоставки за осъществяване на ПДС. Те се използват в рамките на една година (кратък период) в някои случаи и еднократно. Парични средства->материални запаси->незавършено пр-во->готова продукция->стоки->парични средства.

Състав и структура на работната сила - разделение, коопериране и съвместяване на труда

За осъществяване на производстево-стопанската дейност на БО са необходимикакто дълготрайни и краткотрайни активи, така и човешки ресурси. Именно човешките ресурси осигуряват обединяването в едно цяло на средствата и предметите на труда.Човешките ресурси са носители на работната сила и отразяват живия труд. С развитието на производството съотношението между живия и овеществения труд непрекъснато се изменя. Механизацията и автоматизацията на производствените процеси променят ролята на човека – намалява непосредственото участие привъздействието върху суровините и материалите, а се увеличава сложността изначението на подготвителните дейности за производство. Паралелно с тези изменения настъпват и промени в оценката и използването на категорията производителност на труда, в мотивацията и заплащането на труда.

Сравнителен анализ на търговско дружество

Най-близката правна фигура в древния Рим е била договорът за дружество, с който лица се сдружавали за постигане на определена обща цел. Исторически търговското дружество възниква през IX-Xв. То се разглежда като форма на сдружаване, при която търговецът съвместно с превозвача под общо име участват при извършването на една конкретна търговска сделка. Постепенно отношенията между тях придобиват траен характер и участието им се изразявало не само с труд, но и с капитали. По този начин възниква командното дружество. През XIXв. Възниква кооперацията като обединение на дребните производители, за да защитава техните интереси. Първият закон за кооперативните сдружения се приема през 1828г. В Германия.

Търсене и предлагане – основа на пазарния механизъм

Курсова работа по специалност Микроикономика. Целта на настоящата тема е изясняването на основните понятия на пазарната икономика. Последователно се характеризират пазара, стоката, цената. Специално внимание се обръща на най-важните елементи на пазарния механизъм,а именно търсенето и предлагането.