Инвентаризация на активи и пасиви на търговско дружество - форма на вътрешен финансов контрол

Курсова работа. Нормативната основа за инвентаризация е уредена от закона за счетоводството (гл.4) и Националния сметкоплан (част 1, т. В). Инвентаризацията е процес на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на стойностите и натуралните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики.

Избор на правна форма на предприемаческа дейност

Важен проблем пред предприемачите е изборът на правна форма за своята дейност. Той е нормативно регламентирано необхдимо условие за осъществяване на стопанската им дейност, чрез която да реализират идеите, намеренията и целите си.

Ликвидация на търговско дружество

След прекратяване на търговско дружество без правоприемство се извършва ликвидация. Ликвидацията на търговско дружество е съдебно производство за прекратяването му. Предназначението на ликвидацията е да премахне имуществената съвкупност, принадлежаща на правния субект, който предстои да изчезне. Тя представлява производство, което се състои от действия, насочени към събиране на вземанията на ликвидираното дружество, към погасяване на задълженията му с набраните парични средства и към разпределяне на остатъка от имуществото между акционерите. По време на ликвидацията дружеството продължава да съществува като юридическо лице. Изисква се към фирмата му да се добави означението “в ликвидация”.

Предприятие Търговско дружество

Търговското дружество е вид търговец , представляващ обединение на две или повече лица (учредители) за извършване на търговски сделки с общи средства. Те сключват дружествен договор. При АД-тата ролята на такъв договор играе уставът. Законодателството регламентира съдържанието на дружествения договор , но са възможни и допълнителни уговорки. Имуществата на дружествата се формират от вноските на съдружниците или акционерите. Вноските могат да бъдат парични и непарични. Размерът на вноската зависи от волята на учредителя.

Преобразуване на търговско дружество

Има 5 вида преобразуване на ТД. Налице е прекратяване на ТД като правен субект, без да се извършва ликвидация на имуществото, а неговите права и задължения както спрямо трети лица, така и спрямо съдружниците преминават в друго ТД-прекратяване. Това касае само петте големи вида ТД, не могат да участват еднолични търговци или кооперации. Всяка форма на преобразуване има своите особености.

Процедура за учредяване на търговско дружество

Търговското дружество възниква като правен субект с вписването му в търговския регистър. На вписване подлежат и всички последващи промени на обстоятелствата на търговското дружество, както и неговото прекратяване. Тези вписвания имат конститутивно значение (дружеството възниква и промените съществуват от момента на вписването им) и оповестително значение (дават публичност на регистрираните факти).

Финансово планиране и печалба на търговското дружество

Финансовото планиране е процес, при който се извършват прогнозни изчисления на паричните потоци в бъдещ период от време, който осигуряват нормалното осъществяване на стопанската дейност на търговското дружество и увеличаване богатството на собствениците. За постигането на тази цел в самият процес на финансовото планиране се осъществява: - анализиране на причините за отклонение от прогнозираните парични потоци за предходния период с оглед тяхното преодоляване в бъдеще; - установяване на потребностите от финансиране; - определяне на източниците за финансиране на потребностите; - организиране на капиталовата структура; - създаване на организация за получаване на паричните средства под различна форма; - оптимизиране на ликвидността в краткосрочен и дългосрочен план; - избор на алтернативни проекти за развитие на търговското дружество и т.н.

Видове разходи

За осъществяване на своите дейности всяка организация използва определени блага – материали, енергия, труд, капитали във вид на патенти, концесии и др. Разходите представляват стойността на консумираните блага за определена организация. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам и за определянето на цените на стоките, услугите, продажбите и др.

Методи за определяне на цените

Проблемът за формиране на цената възниква най-често в два случая – при разработване на нов продукт и при навлизане на нов пазар. Формирането на цената може да се осъществи по доста различни начини , но те се свеждат до следните подходи и методи...

Производителност и работна заплата

Работната сила в пазарната икономика е стока, т.е тя е предназначена за пазар и върху нейната цена влияе търсенето и предлагането. По своята същност заплатата е част от новосъздадена стойност, която подлежи на разпределение между членовете на персонала съгласно количеството и качеството. На вложения от тях труд и постигнатите крайно резултати. Работната заплата е тази, която дава възможност за задоволяване на нашите духовни и материални потребности. Някой от основните принципи за определянето на работната заплата – тя един вид се заработва, тя е гъвкава, динамична, т.е тя се променя във времето; работната заплата се диференцира в зависимост от количеството и качеството. На вложения труд и степента на отговорност.