Производствена мощност

Производствената мощност се характеризира с максималното възможно количество продукция, която предприятието може да произведе по номенклатурата или асортимент предвидени по плана, при най-добро използване на машини и най-добра организация на производствения процес. Тя е динамична величина, тя се променя в течение на времето.

Производствена програма

Изразява количеството и вида продукция, която предстои да бъде произведена за определен период от време. Елементите на ПП са: готова продукция по която са изпълнени всички операции; услуги – може да са различни и паралелни с производството; работа с материали на клиента; ремонти и др. Структурата на ПП се представя на относителния дял в проценти. Измерителите на ПП са : натурален – при нейното съгласуване с произв. мощност; трудов – човеко часове или човеко дни; стойностен измерител – представя се в левове, използва се при планиране на разходите, приходите и фин. резултат. Тази програма на едно предприятие се явява раздел от бизнес плана му. Тя се характеризира със съвкупност от показатели. Като номенклатура, асортимент, качество, себестойност, цени и др.

Себестойност

Себестойност е паричен израз на съвкупността от производствените приходи и разходи направени за производителността и реализацията на единица продукция. Съществува връзка между себестойността и стойността разглеждани като две базови икономически категории. Връзката се изразява в кол. и кач. аспект. Стойността изразява, се определя средно от обществения труд за производителността на продукцията или в нея се включва разходи за заплати и печалбата. Себестойността се явява част от стойността и тя включва пренесени стойности, а от добавените само разход за труд (без печалбата). В това се изразява и количествената разлика между двете.

Финанси на предприятието

Финансите на предприятието изразяват специфично движение на парите, породено от формирането, разпределението и преразпределението на паричните постъпления чрез използването от финансовите органи на регламентирани от държавата методи и форми с цел осъществяване на непрекъснатост на стопанската дейност и увеличаване богатството на фирмата. Доколкото целта на фирмата се дефинира и осъществява във финансите на фирмата, те заемат водещо и определящо положение в цялостната й дейност. Това намира отражение и в особената роля на финансовия мениджмънт на съвременното предприятие.

Цената - основна икономическа категория

Същността на цената може да се разглежда в два аспекта : 1) съгласно трудовата теория-тя е паричен израз на стойността на стоката или услугата.  Съгласно тази теория в рамките на едно и също време при едни и същи условия и при едно и също качество стойност се определя от средното обществено необходимо време 2) съгласно пазарната икономика : базираме се главно на оценката на потребителната стойност на продукта. Цената до голяма степен се определя от разстоянието м/у производител и краен потребител.