Видове инженерни анализи на изделие. Структурен и функционален анализ

Под функционален анализ се разбира определянето (описанието) на функциите на техническия обект (СЕ или детайл). Свежда се до определяне на главната функция и функциите на повърхнините. ГФ се описва от глагол и същ. име и определя същността (предназначението) на ТО. 

Функционално – стойностен анализ

Функционално-стойностния анализ (ФСА) е основен метод за усъвършенстване на съществуващите изделия. Основната идея заложена в метода е относителната част на участие (относителна значимост) З(Fi) на всяка функция за изпълнение на предназначението на изделието трябва да е приблизително равна на относителната част на разходите за нейното материализиране C(Fi).

Инженерни ефекти и явления. Описания на ТО.

Под инженерен ефект (ИЕ) или явление се разбира закон или следствие, или придружаващо ги явление, които са намерили или могат да намерят приложение в ТО. Някои видове ИЕ са...

Елементарни функции на Koller

Основната идея на Колер е, че във всички технически обекти се среща ограничен, малък брой основни операции. Интересната идея на Колер и неговите сътрудници довела до 12 права и обратна основни операции....

Конструктивна функционална структура – пример

Функционална структура е подредена съвкупност от функции и връзки между тях. Функциите могат да бъдат основни или функции по-ниско ниво (функции на ОФ или на тяхните подфункции) Функционалната структура може да включва и ИЕ, които да реализират съответната функция. Съществува разнообразие на функционални структури.

Проектиране на ТО – основни проблеми, видове методи за проектиране. Функционален метод за проектиране

Основните проблеми, които се решават по време на проектирането са: • Анализ на заданието; • Избор на метод за проектирането; • Определяне на приннципа на действие; • Извършване на необходимите пресмятания. 

Проектиране на реле – пример

I. Концептуално проектиране на електротехническо изделие (електромагнитно реле) II. Определяне на главната функция на зададеното изделие (електромагнитно реле) и съставяне на списък от възможни начини, чрез която може тя да се реализира.

Документиране на СЕ - видове графични документи, списък на съставните части

Документацията необходима за изработването на СЕ включва задължително няколко неща...При добър сборен чертеж - монтажният и габаритният чертеж могат да липсват. 

Метод "Анализ" (Проектиране на датчик)

1. Уточняват се характерните свойства на елемента. 2. Уточняват се характерните свойства на околната среда. 3. Определят се тези свойства на елемента и на околната среда, които се променят в някакво отношение от появата на елемента. Тези свойства могат да бъдат наречени индефициращи свойства.

Проектиране на електрически съединения за печатен монтаж – терминология, материали, методи за изработване и монтаж на печатна платка

Печатна платка (ПП) – изолационен материал, изрязан по дадени размери, съдържащ необходимите отвори и най-малко едно проводящо изображение. Изображение на ПП – конфигурация на проводниковия и диелектричния материална ПП. Проводящо изображение – изображение на проводимата част на ПП.