Строеж на думата

Морфемата е най-малката част от думата, която има значение (лексикално или граматично). Лексикалните морфеми (корен, представка, словообразувателна наставка и съединителна морфема) носят речниковото (лексикалното) значение на думите. Съвкупността от лексикални морфеми на дадена

Синоними, омоними, антоними, пароними

ПАРОНИМИ Това са думи, близки по звуков състав, но различни по значение. Например икономически и икономичен, практически и практичен, индианец и индиец, кубанец и кубинец. Паронимията е свързана с недостатъчна езикова компетентност, с не знаене значението на някои думи.

Основни правописни норми

1. Двойно -НН- при прилагателните имена се получава при изпадането на звука   - Е – от наставката – ЕН от мъжки род във формите за женски и среден род. Например: машиНЕН, машиННа, машиННо; цеНЕН, цеННа,  цеННо; закоНЕН, закоННа, закоННо. 2. Двойно – ТТ- при членуване се появява при съществителни от женски род, които завършват  на  - Т, когато се членуват с определителен член – ТА. Например:

Части на речта и части на изречението

Части на речта: 1. Съществително име - назовава предмет (майка, бор, куче, къщи, височина, летене) 2. Прилагателно име - означава признак на предмет (хубав, богат, умен, дървен, стъклен) 3. Местоимение - замества име или именно словосъчетание (аз, ти, мой, твой, този, онзи) 4. Числително име - назовава число, брой или поредност (три, четири, първи, втори)

Прости глаголни времена

Образуване на формите на глаголните времена Сегашно време Формите за сегашно време се образуват, като към сегашната (акционна) основа на глагола се прибавят следните окончания:

Съчинение. Видове съчинения

Съчинението е авторски текст, в който пишещият представя собствени мисли, наблюдения, чувства, разсъждения, оценки по повод на някакъв обект. Обектът, по повод на който се създава съчинение,

Морфемен състав на думата

Морфемата е най-малката част от думата, която има значение (лексикално или граматично). Лексикалните морфеми (корен, представка, словообразувателна наставка и

Променливо Я

Я ['а] се запазва, когато едновременно са изпълнени следните условия: – Гласната е в ударена сричка. – Не се намира пред сричка, съдържаща [ж, ч, ш, й].

Подвижно Ъ и Непостоянно Ъ

Подвижно Ъ (ър/ръ, ъл/лъ) Звукът Ъ може да променя мястото си спрямо съгласните Р и Л! В едносричните думи липсва правило стръв, грък, връх, глъч, плъх, плът

Синоними, антоними, омоними, пароними

Синоними – думи, които имат различен звуков състав, но са близки или еднакви по значение. Синонимите почти винаги се отличават един от друг или по своето лексикално