Наклонение на глагола. Изявително наклонение

ДА ЗАПОМНИМ Наклонението е граматично значение на глагола, чрез което говорещият изразява своето отношение към връзката между действието и реалността:     – дали действието е реално или нереално;

Условно наклонение

УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ ДА СИ ПРИПОМНИМ С условно наклонение говорещият представя действието като евентуално възможно, като зависещо от някакви условия, например Ако не завали, бихме изкачили върха утре.

Повелително наклонение

ПОВЕЛИТЕЛНО НАКЛОНЕНИЕ Странджата се повдигна, посегна и каза:  – Дай, Бръчков! И като ги пое, той ги целуна. После каза със слаб и пресекнат глас: – Вземи това от мене! Помни Странджата! Умри за България!... След два дена умря.

Преизказни глаголни форми

ДА СИ ПРИПОМНИМ    – Глаголните времена в съвременния български език, които познавате, са: сегашно време, минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време и бъдеще време в миналото.

Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения

СЪВМЕСТНА УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА И НАКЛОНЕНИЯ. РАЗКАЗ С ОСНОВНО МИНАЛО СВЪРШЕНО ВРЕМЕ Обикновено разказваме за нещо, случило се вече, затова дадена случка се предава най-често с минали времена.

Пунктуация на видове изречения по състав, на еднородни и обособени части

Еднородните части на изречението поясняват една и съща дума и отговарят на един и същ въпрос. Когато са свързани безсъюзно, те се отделят винаги със запетая, например: Тя работеше пъргаво, мълчаливо, безропотно (Ел. Пелин).

Правописни особености на частите на речта

Драги седмокласници, правописът и пунктуацията са едни от важните елементи на една писмена работа – особено ако желаете да получите по-висока оценка. Овладяването на тези правила е задължително да стане в прогимназиалния курс, когато се развива чувството към правоговора и правописа.

Съставно сказуемо

Сказуемото може да бъде изразено по различен начин в изречението. То може да се състои от една (проста или сложна) глаголна форма (пея, пях, пяла е, щях да пея, бих пял), от глаголно междуметие (Взех водния пистолет и пръс!), от два глагола или глагол и име (Той може да рисува. Той е художник.).

Обособени части в простото изречение

СЪЩНОСТ НА ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ Второстепенна част на изречението, която е отделена от останалите думи в простото изречение чрез кратки паузи (интонационно отделяне), а понякога – и чрез промяна в словореда, се нарича обособена част.

Сложно съставно изречение

Изречение, което съдържа две или повече сказуеми, се нарича сложно изречение. Простите изречения в състава на сложното съчинено изречение са равноправни помежду си и са свързани чрез съчинителна връзка – с помощта на съчинителни съюзи или безсъюзно.