Сложно смесено изречение

Сложно изречение, в което простите изречения са свързани със съчинителна и с подчинителна връзка, се нарича сложно смесено изречение. Сложното смесено изречение се състои от поне три изречения.

Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

Пряката реч е чужда реч, предадена дословно от автора на даден текст. В художествените текстове речта на героите се предава чрез пряка реч. Тя помага на автора да характеризира героя си. Речта на всеки участник в диалога се пише на нов ред с тире и започва с главна буква.

Отговор на нравствен въпрос. Същност и подготовка за писане

КАКВО ОЗНАЧАВА ДУМАТА НРАВСТВЕНОСТ? – Нравственост – нравствеността́, само eд. ч., ж.р. – Съвкупност от норми за човешкото поведение в обществото; морал. – Поведението на човека в обществото и проявените духовни качества. Висока нравственост.

Редактиране на текст

При писане не можем да създадем веднага сполучлив текст. Опитните автори съветват да пишем на чернова, а след това – на белова. Черновата се нарича така, защото пишещият нахвърля своите идеи, старае се да ги съхрани на листа (на дисплея). Но те още не са същинският текст.

Писане и редактиране на отговор на нравствен въпрос

ПИСАНЕ НА ОТГОВОРА НА НРАВСТВЕН ВЪПРОС A) Пишем чернова, в която излагаме нашите разсъждения върху нравствения въпрос. Б) На всяка подтема отговаря абзац. Оформяме тезисен абзац (представя нашата теза) и доказателствени абзаци (всяко доказателство се представя в отделен абзац).

Анотация

Анотацията е вид текст с информираща функция, като някои анотации (най-често на художествени произведения) съдържат и оценъчни елементи. Тя може да бъде кратка или разширена според преобладаващата цел: информационна или рекламна.

Текстът в масовата комуникация

МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ Всеки ден вие слушате радио, гледате телевизия, „сърфирате“ в интернет, четете списания и вестници, участвате в масовата комуникация. Това е общуване, предназначено за много широк кръг читатели, слушатели, зрители.

Извличане и обработване на информация от медиен текст

Прочетете следния текст: НАЙ-СТРАХОТНОТО ЛЯТО НА ДИМИТЪР – МЕСЕЦ ЧЕТЕНЕ ПО ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА Високо, умно и много добродушно момче – това е Димитър Ружев. Ученик е в Софийската математическа гимназия в 12. клас и на 18 години вече има три медала от международни състезания по математика и четири медала по физика.

Художествен текст

Художествените текстове въздействат върху въображението и чувствата и пораждат наслада у възприемащия ги (най-често читател). Думите в художествения текст изграждат художествени образи. Тези образи може да бъдат конкретни и в същото време да изразяват по-дълбоки и обобщени идеи, чувства и оценки. В художествения текст се използват изразни средства от различни сфери на общуване

Думата като лексикално средство в текста

Думата е основна единица на езика, изградена от звукове. Тя се използва с точно установено значение. Граматичното значение се предава чрез окончанията, наставките, представките, редуването на звукове в корена, а лексикалното се определя от корена или от основата на думата.