Залог на глагола

1. ЩО Е ТО ЗАЛОГ НА ГЛАГОЛА Нека разгледаме изреченията: Аз разказвам приказка. Ти слушаш приказката. Той прочете приказката. Във всяко от тези изречения нещо се случва – разказване, слушане, четене. Но ако означим случващото се със съществително име, както направихме току-що, ще видим

Вид и време на глагола

ЩО Е ТО ВИД НА ГЛАГОЛА Освен че е свидетелство за едно голямо трагично чувство, както и за високо художествено майсторство, стихотворението на Никола Вапцаров привлича вниманието с още една своя особеност. Ако се вгледаме в глаголите от първата строфа – идвам, оставяй, залоствай – ще видим, че действията

Видове подчинени изречения

Знаем от изученото в пети, шести и седми клас, че изреченията, с които си служим в речта, биват прости и сложни. Просто е изречението, което съдържа само едно сказуемо, а сложно – това с две и повече сказуеми. Но тъй като наличието на сказуемо е задължително, за да имаме въобще изречение, фактът, че сложното изречение

Публично изказване

За публичното изказване говорим тогава, когато някой човек взема думата пред събрала се с определена цел общност, за да постави, разгледа и даде предложение за решение на някой важен за тази общност проблем. Целта на говорещия е да убеди своите слушатели в правотата на предложението

Публично изказване по морален проблем

Една от разновидностите на публичните изказвания са тези, които повдигат морален проблем. Проблемът обаче определя само темата на изказването, но не и цялата ситуация на общуването. За да можем да построим правилно своето изказване, трябва освен това да определим:

Есето като вид аргументативен текст

Познаваме трите основни типа реч: повествование, описание и разсъждение. При разсъждението се поставя и разрешава някакъв проблем. За целта най-напред той трябва да се осъзнае. След това да се потърси възможно решение. То става теза на текста. Но тя трябва да бъде доказана.

Есе по морален проблем

1. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТАТА ► Осъзнаване на проблема. Моралният проблем, върху който разсъждаваме, може да произхожда от различни житейски ситуации. Първата ни работа е да го формулираме като въпрос. Например днес непрекъснато наблюдаваме прояви на насилие

Електронно писмо

Макар че писмото се използва като средство за общуване още от дълбока древност, в наши дни традиционното писмо, написано на хартия, все по-често отстъпва на електронното писмо (e-mail). Електронната кореспонденция можем да разделим на лична (неформална) и официална (формална).

Общуването и човешките общности

1. ЕЗИКЪТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ОБЩУВАНЕ Да прочетем следните три текста: 1. В началото Бог сътвори небето и земята. 2. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата. 3. Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина. 4. Видя Бог, че светлината е добро нещо, и отдели Бог светлината от тъмнината.

Системата на езика

1. ЕЗИКОВИ РАВНИЩА Както вече знаем, езикът е знакова система, която функционира, когато отделните знаци се съчетават помежду си, за да се построят смислени изказвания, с които хората си обменят информация, желания, чувства, мисли... С други думи, общуват. Но знаците, от които се състои езикът, са различни – по големина, по функция, по това, от каква гледна точка ги разглеждаме.