Правописни правила за писане нa отрицателната частица НЕ

I. Отрицателна частица НЕ. 1. Отрицателната частица "не" се пише винаги отделно от глагола: не може, не знае, не идва. Когато глаголът назовава действие, което е непълноценно, отрицателната частица се пише слято: недочува, недовижда, недообмисля.

Пунктуационни норми при простите изречения - 9 клас

Обособените части се изразяват чрез причастия, деепричастия, прилагателни и съществителни имена и изпълняват синтактичната служба на определения, обстоятелствени пояснения, приложения и др. Разграничават се от останалите части на изречението чрез препинателни знаци - запетая, тире, скоби. Пунктуация при обособените части:

Смислова и езикова свързаност на текста

СМИСЛОВА И ЕЗИКОВА СВЪРЗАНОСТ НА ТЕКСТА Текстът (от лат. textum = „изтъкан“, „изплетен“) е група от изречения, организи­рани по правилата на определен език, коя­то предава цялостно съобщение и съдържа всичко, което отправителят иска да съоб­щи, както и всичко, от което възприемащи­ят има нужда, за да разбере съобщението.

Номинативна верига

Номинативна (именуваща) верига наричаме поредицата от последователни обозначения на един и същи обект, устойчиво появяващ се в текста, с цел избягване на повторения.

Текстът в научното общуване

НАУЧЕН СТИЛ. ТЕКСТЪТ В НАУЧНОТО ОБЩУВАНЕ В съвременното общество науката е извънредно важен фактор за развитието на живота. Научните изследвания позволяват на хората да разберат как е устроен светът, какви са законите, управляващи природата и човешките общества, кои са факторите, превръщащи биологичното същество homo sapiens в човек в пълния смисъл на думата.

Езикови особености на текстовете от научния стил

Общуването в научната сфера е свързано с обмена на научна информация, разкриваща явления и закономерности в развитието на природата и обществото. Научната информация се отличава с точност и обективност. Докато общуването в битовата сфера е свързано с конкретни лица и събития, научното общуване има по-обобщен характер и обяснява конкретните факти чрез различни понятия.

Официално-делови стил. Текстът в институционалната сфера

Още от древността хората са уреждали своите отношения чрез специално съставени документи, които са гарантирали, че постигнатите споразумения ще се спазват. Те уреждат правилата в международните отношения, управлението на държавата, правото, икономиката, военното дело, взаимоотношенията между гражданите и официалните институции.

Публицистичен стил. Език на медиите.

Средствата за масова информация и публичното общуване Публицистичните текстове се различават по тема и постройка, по целите и задачите си, по начина си на възприемане. И все пак между тях има нещо общо. Обединява ги принадлежността им към публицистичния стил.

Официално-делови стил

ОФИЦИАЛНО-ДЕЛОВИ СТИЛ СФЕРА НА ОБЩУВАНЕ - институционална - делова (ДИПЛОМАЦИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО) ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ (КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪДЪРЖА) - регламентите, които определят общуването между гражданите и различните институции

Активна и пасивна лексика. Пароними

Възхитително е майсторството, с което Димчо Дебелянов успява да внуши болката от напразно преминалия живот. Това той прави с поетични образи, изразени с помощта на думи, „съдържащи“ сякаш някакви други, по-възвишени значения.