Главни букви

Всяка същност (предмет, обект), която се схваща като “лично” име, се пише с главна буква. С главни букви се изписват двойните лични и фамилни имена. Колебанията при двойните лични имена

Използване на реторични стратегии в публични изказвания

Публичното изказване по граждански проблем е аргументативен текст, предназначен за устно официално общуване по време на дискусии, конференции, чествания и др.

Пунктуационни норми при простите изречения - 11 клас

Обособените части се изразяват чрез причастия, деепричастия, прилагателни и съществителни имена и изпълняват синтактичната служба на определения, обстоятелствени пояснения, приложения и др. Разграничават се от останалите части на изречението чрез препинателни знаци - запетая, тире, скоби. Пунктуация при обособените части:

Езикова култура на личността

Понятието езикова култура е сред най-широко използваните и в същото време – сред най-дискутираните в съвременната наука за езика. Освен това то се употребява нетерминологично в различни сфери на общуване, както и в различни съчетания (например езикова култура на медиите/политиците и т.н., висока/ниска езикова култура, повишаване на езиковата култура и др.).

Правоговорна и правописна норма – основни правила

Правоговорна и правописна норма – основни правила, употреба на главни и малки букви, слято, полуслято и разделно писане, български език, ударения

Прилагане на правоговорната норма

Да анализираме правоговорните и правописните особености на следния текст. Нито едно атмосферно явление не предизвиква такива противоречиви чувства (1) като снега (2) – децата с присъщата си детска неподправена (3) радост го посрещат сияещи от удоволствие, а тези, които денонощно (4) трябва да го ринат от улици и пътища, го проклинат. Обикновено в началото на октомври снегът

Прилагане на правописната норма

Да анализираме правописните особености на следния текст. Професията (1) на дегустаторите на кафе е изключително отговорна. От техните (2) оценки зависи съдбата на хиляди тонове кафе. Дегустаторите на кафе в Бразилия опитват кафеени зърна, които са печени само пет-шест минути, смлени (3) и залени (4) в малка стъклена паничка с вряла вода. Дегустацията (5) става с лъжичка