Блок-схеми - упражнение

Линейни блок-схеми Да се опише алгоритъм, който по дадени три страни на триъгълника пресмята: височините, медианите и ъглополовящите на триъгълника. Можете да използвате следните формули: Разклонени блок-схеми Да се опише алгоритъм, за решаване на уравнението a.x=b Да се състави блок-схема за решаване на уравнението:  ax2+bx+c=0

С - практически самоучител

Най-успешният и доказан метод за научаване на С Овладейте основите на С; Получете знания чрез стотици примери и упражнения; Възползвайте се от професионални трикове и техники.

Протокол №1 - Програмиране и използване на компютри

Да се състави блоков алгоритъм и С-програма за пресмятане на квадратно уравнение от вида:ах2+ bx + c = 0 където a,b,c са коефициенти които се въвеждат. Да се анализират всички възможни стойности на коефициентите – нулеви стойности – отрицателна дискриминанта.

Протокол №3 - Програмиране и използване на компютри

.Въвеждане на конкретни стойности в целочислен масив от клавиатурата (въвеждането в елементите да се реализира по трите варианта за достъп до елементите на масива – явна индексация, променлива – указател към началото на масива и константен указател – името на масива и променлива указваща отместването спрямо началото на масива). • след въвеждането да се изведе на екрана съдържанието на масива. • да се направят следните обработки:

Курсова работа - Програмиране и използване на компютри

Да се състави блоксхема и програма, която чете С програма и намира: - броят на коментарите в програмата; - броят на операторите в програмата; Програмата да започва с меню със следните опции: -четене програмата от файл и запис на резълтата във файл (потребителят трябва да въведе имената на двата файла, като файла с програмата трябва да завършва с „ .С“);

Езикът С++ в примери

При начално запознаване с езика C++ възникват два естествени въпроса: 1. Какво представлява програма, написана на С++ и как се пише тя? 2. Как се създава готова за изпълнение програма? Много често програмите се създават в отговор на някакъв практически проблем или задача. В С++ действията се представят чрез изрази. Всеки израз, разделен с ";", се нарича оператор. Операторът е най-малката независима единица в програма на С++.

Разклонен алгоритъм

Разклонени алгоритми са тези, при които последователността от действия, с които се решава задачата, зависи от входните данни. В C++ са налични 3 оператора, с помощта на които могат да се реализират разклонени алгоритми. 1. Условно разклонение За създаване на програми с условни разклонения се използва операторът за условен преход if. Употребата му се подчинява на следния синтаксис: