Безработните в България (2010-2015). Национални програми и проекти

В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индивидите и

Finalcut

„Finalcut” е термин във филмовата индустрия , често значещ че режисьора има право да решава как филма ще изглежда преди финалното издаване. В повечето случаи в САЩ самоиздигнали се и спонсорирани режисьори, като Стивън Спилбърг,

Медийно право

1. Историко-правен анализ на медиите. 2. Конституционноправна уредба на медиите. 3. Правен статус на Българската телеграфна агенция. 4. Правна регулация на печатните медии. 5. Доставчици на медийни услуги. Българското национално

Общественото мнение може да служи на демокрацията само при условие, че може да бъде чуто (есе)

Общественото мнение може да служи на демокрацията само при условие, че може да бъде чуто. За да стигнем до някакво заключение, първо трябва да си изясним какво е обществено мнение, какво е демокрация и как влияе на

Историко-правен анализ на радиото и телевизията в България

I. Радиоразпръскването 1927 – 1947 г. Фундаменталните принципи относно развитието на медийния сектор през Третата българска държава се съдържат в Търновската конституция: “Чл.79.(1) Печатът е свободен. Никаква цензура не се

Въведение в медиите и комуникациите

Същност на комуникацията. комуникативна единица. Функции и превъплъщения на комуникацията./ Уилбър Шрам Ел Николов/ В специализираната литература комуникацията се определя от три взаимосвързани ъгъла 1.Комуникацията е взаимодействие

Европейско начало на българската журналистика

Приносите на българската журналистика в духовния пантеон на българския национален логос, могат да бъдат търсени в няколко основни посоки. Първо – тя има първостепенна и решаваща роля за модернизацията на цялото общество

Периодизация на българската журналистика

Единственото задълбочено изследване на проблемите на периодизацията е на Филип Панайотов. Според неговото разбиране не може да има периодизация различна от тази на националната история. Предложената от него периодизация

Издателски и културни средища на България

Своеобразието на българското Възраждане оставя дълбок отпечатък и в развоя на българската журналистика. В сравнение с журналистиката в западна Европа, нашата журналистика изостава близо с три века. Този факт има две

Особености и регулация на българския печат през Възраждането

1. Правни и фактически условия – до 60-те години на 19 век в Турция е нямало строго установени правни норми с които да се уреждат въпросите на печата. Откриването на печатници и издаването на вестници е ставало по един-единствен начин.