Тест по БЕЛ за 6 клас

1.  С  кой  от  изразите  може  да  се  замени  подчертаният израз в изречението, без да се промени смисълът? Планината, силна и могъща, ни посрещна смълчана. а) макар да беше силна и могъща б) понеже беше силна и могъща в) която беше силна и могъща

Тест по БЕЛ - 6 клас 2

1.  С  кой  от  изразите  може  да  се  замени  подчертаният израз в изречението, без да се промени смисълът? Планината, силна и могъща, ни посрещна смълчана. а) макар да беше силна и могъща б) понеже беше силна и могъща в) която беше силна и могъща

Примерен тест за класна работа №2

В коя от думите има правописна грешка /задача 1. – 6./ Прочети текста и реши задачите към него. Поводите за подаряване на цветя са най-различни. Навремето е било прието цвете да се поднася само на жените, но днес това не е привилегия само на силния пол. Все по-често и дамите добавят към своя подарък за любимия цветя.

Тестови задачи за класна работа №1 /примерна за 6-ти клас/

"Фантазия" е: а) гръцка дума, която означава „въображение; б) българска дума, която означава „лъжа; в) един от видовете на фолклорната приказка; г) нито едно от посочените.

Класна работа № 1 по Български език и Литература - 6 клас

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 8. включително. Несебър е един от най-древните градове в Европа, възникнал преди повече от 3200 години.  Старият град е разположен на малък полуостров, свързан със сушата чрез тесен провлак, дълъг 400 метра. През VІ в. пр. Хр. той е привлякъл

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 6 клас (Вариант 1)

1. В кой от отговорите е допусната правописна грешка? А) шест Б) шеснайсет В) шейсет Г) шестстотин 2. В кое изречение са употребени синоними? А) Децата си мислят, че да разхвърляш, е забавно, а да подреждаш, е скучно, но това просто не е вярно. Б) Всичко в старата къща беше потънало в прах и затова прах цяла сутрин. В) Възрастен сух мъж с хлътнали очи се покачи на някакви сандъци.

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 6 клас (Вариант 2)

1. В кой от отговорите глаголът е в минало несвършено време? А) писа Б) писане В) пишеше Г) писах 2. Къде думите съдържат подвижно Ъ? А) плъх, дъска, пържа Б) дърво, гълтам, скръбен В) дръжка, хълм, пълня Г) вятър, връх, съхна 3. По какво се различават подчертаните глаголни форми в изречението? Момичето се засмя и отговори закачливо. А) по спрежение Б) по число В) по лице Г) по време

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 6 клас (Вариант 3)

1. Какви са подчертаните думи в изречението според речниковото им значение? Излязох от блока, но се сетих, че си забравих блока за рисуване. A) синоними Б) антоними B) омоними Г) сродни думи 2. На кой ред НЯМА дума с представка? A) достигам Б) разтапям B) приближавам Г) искам 3. На кой ред е посочено лично местоимение? A) той Б) мой B) свой Г) твой 4. В кое изречение думата високо