Тестови задачи за класна работа №1 /примерна за 10 клас/

1. Кой от следните признаци не е характерен за съвременния български книжовен език? а) богатство и обработеност на езиковите средства; б) използване във всички сфери на дейност;

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Кое е водещото по време на Просвещението? А) църквата; Б) да се отрази животът такъв, какъвто е; В) разумът; Г) стремежът за сближаване с Бог. 2. Към коя литературна епоха принадлежи „Дядо Горио“? А) Романтизъм; Б) Ренесанс; В) Просвещение; Г) Реализъм. 3. В коя цикъл е включена творбата „Дядо Горио“? А) „Видено и чуто“; Б) „Сън за щастие“; В) „Човешка комедия“;

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 10 клас (Вариант 2)

Прочетете текста и изпълнете задачи 1 – 3. Праисторическото общество на Балканите достига своя разцвет през късната каменно-медна епоха (4400 - 4200 г. пр.Хр.). Най-значимият паметник от това време е знаменитият Варненски енеолитен некропол. В резултат на проучванията досега са открити 294 гроба. В 57 от тях липсват човешки скелет или кости, като само в три е съсредоточена

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 10 клас (Вариант 3)

Прочетете текста и изпълнете задачи 1 – 4. От години познаваше Сивия – особено свиреп единак, който правеше страшни поразии. Имаше си своя територия, различна от тази на глутниците. Нагоре към Голи рид и после към Ранин дол – дерето на съседната река, все Сивия се разпореждаше. На няколко пъти се срещаха зимно време, но вълкът беше умен и не се решаваше сам да нападне

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 10 клас (Вариант 4)

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 – 4. Щом излезе навън, Страхил се запъти право към своята колиба. Не можеше да се нарече къща това, което беше наследил от бедната си майка. На края на селото, надолу към дерето на рекичката, имотът му беше неугледен и запуснат. От малък бе с хорските стада и все не му оставаше време да подреди двора, да изкърпи стените или да смени

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 10 клас (Вариант 5)

1. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка? А) корегирам Б) акумулатор В) абитурент Г) сешуар 2. В кой ред всички думи са написани вярно? А) данни, мошенник, страноприемница Б) ценност, военослужещ, мигновенно В) временно, фино, комисионна Г) конник, свещенник, поданник 3. В кое изречение е допусната правописна грешка? А) Възможността, която ми бе предоставена, не беше за

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 10 клас (Вариант 6)

1. Изразът Родоначалник на Българското възраждане представя описателно: A) Паисий Хилендарски Б) Софроний Врачански B) Петко Р. Славейков Г) Христо Ботев 2. В кой ред правилно е определена последователността от ключови уми в текста? Крушата съдържа ценни хранителни вещества и енергийна стойност около 100 килокалории. Тя осигурява жизненоважни елементи като витамини