Тест за класна работа №1 (примерна за 11 клас)

 1.Ботевата творба "Хаджи Димитър" е: а) поема                        б) елегия                    в) балада                     г) ода

Тестови задачи за класна работа №1 /примерна за 11 клас - 2/

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1.-7. вкл. Щом се здрачи, рисът, който спеше в хралупата на един грамаден бор, се измъкна навън. Той се прозя с широка, котешка гримаса, от която неговите уши се свиха назад, а раззинатата му уста показа бели и остри зъби. Рисът се отърси, клекна под бора и започна да се вслушва.    

Тестови задачи за класна работа №1 /примерна за 11 клас - 3/

Прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 1. – 6.: Измежду полските треви блестеше, в нощните тъми, една светулка лъчезарна . . .

Примерен тест за класна работа №2 (11-ти клас)

1.Отбележете грешно изписаната дума! а/неистина б/неведнъж в/негласен г/нечакайки

Примерна класна работа №2 за 11 клас

1. Открийте ГРЕШНО изписаната дума! А/неистина                                                       Б/неведнъж                В/негласен                                                        Г/нечакайки