Правопис на отрицателната частица "не"

Запомнете следните правила: 1.    Частицата НЕ се пише СЛЯТО с думата, ако тя е прилагателно, съществително или наречие и с отрицателната частица се образува ново значение, противоположно на основното

Лексикология - тест

1. Кое от твърденията е вярно? а) Думите имат само едно значение. б) Думите имат само лексикално значение. в) Думите имат лексикално и граматично значение.

Тестови задачи за правопис

Оградете правилно написаната дума: 1.        а) безнадежно                            б) безнадеждно 2.        а) безскруполен                          б) безскрупулен

Тестови задачи върху правопис и пунктуация

1.Къде е допусната правописна грешка:       а/ Отгатвам мислите ти от разстояние.       б/ Колко крехки и беззащитни са малките сърнички!       в/ Априлското възстание бележи връхната точка в борбата за национална независимост.                        

Тест по БЕЛ - за VIII клас (входно ниво)

Науката, която изучава частите на речта, строежа на думите и техните форми се нарича: а) фонетика; б) морфология; в) лексикология.

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 8 клас

Прочетете текста и отговорете на въпроси  1 - 5, включително Лисицата е хищник, който обитава горите и скалистите места. Тя е кафявочервена на цвят. Ушите са изправени, оцветени са с тъмно отзад. Притежава дълга, пухкава и гъста опашка.

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 8 клас - 2

ПРИМЕРЕН ТЕСТ (входно ниво) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 8 клас Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 - 9, включително Търсенето на земя се определя от следните фактори: цената на продукцията, отгледана на нея; плодородието, производителността на земята; нейната отдалеченост от пазара на селскостопанската продукция. Колкото даден поземлен участък е с по-добро естествено

Входно ниво по Български език за 8 клас - Езикът - звук, дума, изречение, текст

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас Езикът - звук, дума, изречение, текст (входно ниво) 1. В коя от думите има разлика между броя на звуковете и броя на буквите? - 1 т. а) панаир б) порив в) пещера г) песен

ТЕСТ - Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена - 8 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена 1. Коя от сложните думи е написана правилно? а) заместник-директор б) тенис-корт в) ски-писта г) хлебо-пекарна

ТЕСТ - Употреба на главни и малки букви при съществителните имена - 8 клас

ТЕСТ  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас Употреба на главни и малки букви при съществителните имена 1. В кой ред е нарушено правилото за употреба на главни и малки букви? а) Нов български университет б) Съединени Американски щати в) Университет за национално и световно стопанство г) Възраждане