Контролна работа. Функционални стилове на българския книжовен език

КОНТРОЛНА РАБОТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ФУНКЦИОНАЛНИ СТИЛОВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК 1. В кое изречение НЕ е допусната грешка?    A) Нашия клас е най-добрият в училището.    Б) Учителят по математика е много доволен от нашия клас.    B) В нашият клас има 28 ученици.    Г) За нашият клас мога да кажа само хубави неща.

Лексикални особености на думата в текста. Фразеологични словосъчетания (Вариант 1)

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ЛЕКСИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДУМАТА В ТЕКСТА. ФРАЗЕОЛОГИЧНИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ В кой ред отношението между думите е отношение между родово и видово понятие (зад. 1 - 3)? 1. А) география - икономика  Б) история - учебник В) наука - география Г) синоними – антоними

Лексикални особености на думата в текста. Фразеологични словосъчетания (Вариант 2)

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ЛЕКСИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДУМАТА В ТЕКСТА. ФРАЗЕОЛОГИЧНИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ В кой ред отношението между думите е отношение между родово и видово понятие (зад. 1 - 3)? 1. А) география - икономика  Б) история - учебник В) наука - география Г) синоними – антоними

Лексикални особености на думата в текста. Фразеологични словосъчетания (Вариант 3)

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ЛЕКСИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДУМАТА В ТЕКСТА. ФРАЗЕОЛОГИЧНИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ 1. Изразите „като ударен от гръм“ и „почервеня като домат“ са: А) описателни названия с преносен характер; Б) устойчиви сравнения; В) фразеологизми; Г) фразеологизирани конструкции.

ТЕСТ. Речев етикет в електронното общуване

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас РЕЧЕВ ЕТИКЕТ В ЕЛЕКТРОННОТО ОБЩУВАНЕ 1. Посочеше НЕВЯРНОТО твърдение. При електронно общуване: A) Можем да установим зрителен контакт със събеседника. Б) Служим си с мобилно устройство.     B) Не можем да преустановим контакта по наше желание. Г) Можем да общуваме с повече от един събеседник.

Контролна работа. Думите в текста

КОНТРОЛНА РАБОТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ДУМИТЕ В ТЕКСТА 1. В кой ред е записано отношение между родово и видово понятие? A) планина - долина Б) изкуство – музика   B) синоним – антоним   Г) прилагателно име - числително име

ТЕСТ. Сложно съставно изречение

1. Колко съчинителни връзки има в изречението? Лесно и щастливо се живее по време на празници и ваканции. A) една Б) две B) три Г) четири 2. Колко подчинителни връзки има в изречението? Във вазата имаше красива роза. A) една Б) две B) три Г) четири

ТЕСТ. Залог на глагола

1. В кой ред са посочени граматични особености на глагола вървеше? A) мин. св. вp. 1 л. мн.ч. деят. залог Б) мин. предв. вр. 3 л. ед.ч. страд. залог B) мин. несв. вр. 3 л. ед.ч. деят. залог Г) бъд. вр. в мин. 2 л. ед.ч. страд. залог 2. Залогът на глагола показва отношение на: A) глаголното лице към глаголното време Б) глаголното лице към глаголното действие

ТЕСТ. Вид и време на глагола

1. Колко глаголни времена сте изучили досега в часовете по български език?       A) пет Б) шест B) седем Г) осем 2. Как се представя глаголното действие чрез глаголите от свършен вид? A) като цялост Б) като незавършено B) като предстоящо Г) като бъдещо

ТЕСТ. Видове подчинени изречения

1. В кое от сложните изречения връзката между главното и подчиненото изречение е подчинителна? A) Наведох се и пих вода с наслада направо от изворчето. Б) Пих вода направо от изворчето, тъй като бях много жаден. B) Наведох се над изворчето, а след това пих вода на воля. Г) Наведох се над изворчето, жадно пих вода от него.