Входно ниво по Литература за 9 клас - тест 1

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 9 клас (входно ниво) 1. Кое от твърденията НЕ е вярно за културата на Древна Елада? - 1 т. а) Критската (Минойската) и Микенската (Ахейската) цивилизация са в основата на древногръцката култура. б) Културното развитие на Древна Гърция преминава през различни епохи – Омирова (IX – VIII в. пр.Хр.), Архаика (VII – VI в. пр. Хр.), Класика (V – IV в. пр.Хр.), Елинизъм (III – I в. пр.Хр.).

Тестови задачи - литература - (Просвещение - Вариант 1) - 9 клас

1. Векът на просвещението е: а) седемнадесети; б) осемнадесети; в) деветнадесети; г) шестнадесети.

Тестови задачи №2 - литература - (Просвещение - Вариант 2) - 9 клас

1. Кой е Векът на Просвещението? A) XVI век  Б) XVII век B) XVIII век  Г) XIX век 2. Кой философ НЕ е представител на Просвещението? A) Джон Док Б) Мишел дьо Монтен B) франсоа Волтер  Г) Жан-Жак Русо

ТЕСТ. Романтизъм

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 9 клас Романтизъм 1. Романтизмът се появява през:    а) началото на 17. век;    б) средата на 18. век;    в) края на 18. и началото на 19. век.

ТЕСТ № 2. Романтизъм

ТЕСТ № 2 ЛИТЕРАТУРА – 9 клас Романтизъм 1. Кой от изброените творци е представител на Романтизма?  А) Даниел Дефо    Б) Виктор Юго     В) Мигел де Сервантес     Г) Джонатан Суифт

Контролна работа. Западноевропейска литература

КОНТРОЛНА РАБОТА  ЛИТЕРАТУРА – 9 клас ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА 1. Напишете на съответното място названието на епоха или литературно направление, така че твърдението да е вярно.     4 т. A) …………………………………………. е направление в европейското изкуство от

Контролна работа. Българско възраждане

КОНТРОЛНА РАБОТА  ЛИТЕРАТУРА – 9 клас БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1. Коя от изброените черти НЕ е обща за Българското възраждане и за Европейското просвещение?    A) подготовка за буржоазната революция    Б) утвърждаване на силата на знанието и на науката    B) утвърждаване на

Контролна работа. Изходно ниво. Литература

КОНТРОЛНА РАБОТА  ЛИТЕРАТУРА – 9 клас ИЗХОДНО НИВО 1. В кое от посочените произведения присъстват мотиви, характерни за символизма?   А) „Дон Жуан“   Б) „Есенна песен“      В) „Евгений Онегин“     Г) „Пътешествията на Гъливер“

ТЕСТ. Реализъм

ТЕСТ  ЛИТЕРАТУРА – 9 клас РЕАЛИЗЪМ 1. Кое твърдение НЕ е вярно?     A) Реализмът е литературно направление, което възниква във франция през 30- те години на XIX век.     Б) Реалистичният роман представя човека в неговата социално-историческа обусловеност.

ТЕСТ. Модернизъм

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 9 клас МОДЕРНИЗЪМ 1. С коя характеристика се свързва развитието на модернизма в изкуството през втората половина на XIX век?     A) разгръщане на съвременни теми в литературата     Б) сблъсък на различни естетически процеси в изкуството